Biblické Archeologické Noviny - Biblická archeologická fakta
Novinky | Informace | Odkazy | E-shop | Ron Wyatt | Přednášky
Noemova Archa | Sodoma a Gomora | Truhla smlouvy | Přechod přes Rudé moře | Pravá hora Sinaj | UR | Archiv

Přeložit s Google Translator

 
20. června 1987 založila Turecká vláda novou přírodní rezervaci Noemovy Archy.
Nedávno znovu objevená města Sodoma, Gomora a okolí jsou důkazem biblické zprávy.
V roce 586 př. Kristem babylonská armáda zničila velkolepý chrám krále Šalamouna.
Na dně Rudého moře byl nalezen hřbitov koní, lidí a vozů. Místo není na Sinajském poloostrově.
Úžasný důkaz objevený v poušti Saudské Arábie určil skutečnou polohu biblické hory Sinaj.
 
Pokud patříte mezi příznivce biblické archeologie a máte zájem o sponzoring neváhejte nás kontaktovat.
 
Kniha
Tajné dějiny jezuitů II.
 
Kniha
Zvyk a přikázání
 
 

Objevení Sodomy a Gomory


Velmi brzo očekáváme závěr tohoto světa a s ním i spojený příchod našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Již po staletí existují „pochybnosti“, zda je Bible pravdivá. Proto se v těchto posledních letech planety Země budou fyzickými a vědeckými důkazy ověřovat a potvrzovat její pravdivost. Jak se nás dnes dotýkají tyto biblické události a příběhy? Bude to proto, aby celé lidstvo mělo nezvratně potvrzeno, že to, co se v Bibli píše není nic jiného, než čistá pravda!

Ron Wyatt, americký archeolog zaměřený na svět Bible, neměl nikdy v úmyslu pátrat po Sodomě a Gomoře, ale jednoho dne roku 1989, když pracoval na nějakém jiném projektu, zaujaly ho bělostné útvary zvláštních tvarů podél Mrtvého moře... Tento člověk se svým týmem provedl v oblasti biblické archeologie mnoho důležité práce a jeho důkazy zasluhují určitě větší pozornost široké laické i odborné veřejnosti.

Zbytky spálených měst Sodomy a Gomory. Zbytky spálených měst Sodomy a Gomory. Ron Wyatt (na pravo) se svým mladším synem Ronnem v roce 1995 u Sedechiášovy jeskyně.

Po 12 letech, kdy kolem Mrtvého moře projel minimálně 30 – 40×, mu najednou tyto zdánlivě přírodní útvary připadaly jako městské hradby a domy. Vzal své kolegy a šli prozkoumat tuto oblast zblízka. Na tomto základě vzniklo nesčetně mnoho publikací a videonahrávek, které jsem se snažil ověřit, zda jsou pravdivé.

Kmenové rozložení.

Mrtvé moře je 6x slanější než klasické moře a obsahuje spoustu minerálů a prvků bez jakékoliv formy života v něm. Je zhruba 80 km dlouhé a 18 km široké. Hloubka není přesně známa, ale odhaduje se v nejhlubším místě okolo stovek metrů. Roční srážky jsou úhrnem pouze 5 cm za rok. Podnebí je suché a horké. Okolí Mrtvého moře je dnes osazováno a zavlažováno. Rostou zde palmy, olivovníky a jiná vegetace. Spodní část Mrtvého moře vznikla až v pozdější době lidským zásahem, za účelem odsolovacích zařízení. Před tím zde byla pravděpodobně rovina. V samotném místě Mrtvého moře bylo kdysi úrodné údolí Siddim, kterým protékala řeka Jordán. Asi přírodním zásahem se v pozdější době zamezilo přirozenému odtoku řeky a došlo k naplňování údolí Siddim řekou Jordán. V údolí se nacházely mnohé asfaltové studnice. Nadmořská výška hladiny moře je zhruba -410 m. Hloubka v nejhlubším bodě moře je zhruba přes 400 m. Vzniklé útvary v okolí Mrtvého moře připomínají přírodní scenérii a kritici biblické archeologie říkají, že tyto krasy v okolí Mrtvého moře jsou přírodního vápencovatého útvaru. Vznikla údajně tak, že postupně, když se Jordán díky velkému horku odpařuje a taky dnes dochází k velkému odběru z jeho pramenu, klesá jeho hladina a tím odkrývá tyto útvary, které byly pod vodou. Slanost vody je pak vysvětlována tak, že tím, jak nedochází k přirozenému odtoku Jordánu se voda spolu s naplavenými chemickými prvky usazuje a zvlášností okolní přírody dochází k jeho změně ze sladké vody na slanou. Jako další důkaz poukazují na značku u Mrtvého moře, která zde byla instalována v roce 1917 a má zaznamenávat výšku hladiny Mrtvého moře v tomto roce, což je podle odborné veřejnosti důkaz toho, že hladina moře stále klesá a tím se odkrývají tyto podmořské scenérie, které byly ještě před časem pod hladinou. Existenci zničených měst berou jako možná pravdivou a tvrdí, že pokud jsou, nacházejí se asi pod hladinou.

Místo na mapě – Sodoma. Místo na mapě – Gomora.

Solí obalené rostliny a dno Mrtvého moře. Život je zde naprosto, díky své jedinečnosti, vyloučen. Solí obalené kameny a dno Mrtvého moře. Život je zde naprosto, díky své jedinečnosti, vyloučen. Solí obalené rostliny. Život je zde naprosto, díky své jedinečnosti, vyloučen.

Jaká však je skutečná historie Mrtvého moře a jeho okolí? Na tuto otázku se Vám budu snažit dát odpověď. K již zmíněným předchozím faktům Vám nyní podám bližší výklad. Dříve zde bylo údolí Siddim – 1. Moj. 14,3.8.10. Bylo jako ráj – 1. Moj. 13,10-13. Byl zde dostatek a hojnost všeho – Ez. 16,49-50. Dříve bylo údolím, ale později se stalo solným mořem – 1. Moj. 14,3. Bylo zde mnoho asfaltových studnic 1. Moj. 14,10. O dnešní poloze Sodomy vypovídá i fakt, že je zde do dneška hora Sedom. Názvy měst – 1. Moj. 10,19. Lokalizace v 1. Moj. 10,19, 1. Moj. 13,10. Města rovin – spodní část nebyla. Zmínky o zničení a jejich důvod – Ez. 16,49-50, Juda 7, 3. Moj. 18,22-30, 3. Moj. 20,13.15.16., 1. Řím. 1,27. 1. Moj. 19,24-25 – zničení měst rovin a rostlinstva. V 5. Moj. 29/23 – důkaz o nemožnosti růstu. 1. Moj. 19,28 – města rovin. Pláč Jer, – 4,6. Řím. 1,26.27.29., 3. Moj. 18,22. Dále pak můžeme sledovat děj bitvy pěti králů v 1. Moj. 14 kap. V 1. Moj. 10,19 máme určeno bydliště Kananejců. (Sidon – Haifa)

V 2. Petrově 2,6 – budoucím bezbožníkům ukázal příklad. V Mal. 4,3 jsou bezbožní jako popel, a to v minulém i budoucím čase. Žalm 89,32-33 – navštíví Bůh jejich nepravost jako kdysi. O síře máme zmínky ve Zj. 21,8, 20,10, 21,20. V Jer. 50,39.40 – nebude obydleno a zničení sousedů jejich. Jako dříve bude dštít Bůh oheň a síru na bezbožníky – Oz. 11,6-8.

Názvy pěti zkažených měst – 1. Moj. 14,2, 1. Moj. 13,10, Oz. 11,8-9, Jer. 50,39-40. Byla zničena Sodoma a Gomora a okolní města – Juda 7, Jer. 50,39-40.

Názvy měst a jejich králů:

Lot ušel jen krátkou vzdálenost do nedalekého města Bela, které bylo později nazváno Segor.


Když si vše zhrneme do faktů, které jsme si řekli dospějeme k:

Flavius Josephus – Válka Židovská, kniha čtvrtá, 8. kapitola popisuje okolí Asfaltového (Mrtvého) jezera, kde se vynořují asfaltové hroudy, které plavou na hladině. Popisuje délku jezera a že se táhne až k arabské Zoaře. Dále se zmiňuje o pěti zničených městech a popelu, které tam viděl. V dobách J. Flavia tyto nálezy byly tudíž ještě patrné. Díky malým srážkám se v této suché oblasti tyto pozůstatky dochovaly do dnešní doby. Kdyby byly srážky větší, vyplavily by popel. Kdyby byly menší, nevytvořila by se skořepina na povrchu, která celé kontury měst uchovala až do dnešní doby.

Rekonstrukce před... / Patrny ulice s paláci... / A po... jsou patrné kontury hradeb

Na těchto fotografiích a mnoha dalších na tomto webu jsou vidět krajní části městských hradeb či jiných staveb v pozadí s horským masívem. Vidíte na nich, jak tyto útvary mohly vypadat jako běžný skalnatý, nebo přírodní terén! Ačkoli zde docházelo k masivní erozi vlivem větru, jak vidíte na obrázcích, existuje nezvratný důkaz, že tyto útvary z popele byly kdysi dávno velkolepá města s mohutnými překrásnými stavbami.

Všimněte si změny barvy oproti horskému masivu v pozadí, které je skalnaté. Typická barva pro spálená města je popelavě bílá. Kontury měst jsou zachovány díky slabému úhrnu srážek (5 cm/rok) a tím se vytvořila skořepina na povrchu, což mělo za následek uchování staveb do dnešních dnů. Kdyby byly srážky větší, mělo by za následek zničení těchto měst. Jen o kousek v pozadí jsou již neporušené skály. Jaký jev v přírodě by vytvořil, že by na určitých místech vyrostl ze země popel? Co způsobuje vznik popele, a to ještě tak jemného? Jedině dokonale spálení při extremně vysokých teplotách dokáže tento jev. Pohled z hory Sodom u spodní části Mrtvého moře na odsolovací zařízení s pohledem na Jordánskou stranu. Tato zařízení byla vytvořena uměle pro získání nerostu soli. Domnívám se, že v této spodní části byla mezi oběma pohořími úrodná rovina, než byla zničena ohněm a sírou. Uprostřed protékala řeka Jordán, která měla přirozený odtok v jížní části. Nějakou příčinou, například zemětřesením, však došlo k jeho zamezení a zabránění jeho odtoku a tím vzniklo jezero ohromných rozměrů, které naplnilo údolí Siddim sladkou říční vodou. V dobách putování Mojžíše zpět z Egypta do země zaslíbené však řeka Jordán ještě protékala dál na jih, neboť přecházeli přes ní při vstupu do Kanánu.

Pohled z hory na Mrtvé moře. Ukazatel na hoře Sodom. Skalnatá struktura hory Sodom.


Další články

Osobní zkušenost čtenáře www.b-a-n.cz
Města ztracená v popelu
Jak to, že tvary vydržely?
Byla města Sodoma a Gomora opravdu zničena?
Objevení Sodomy a Gomory I.
Objevení Sodomy a Gomory II.
Výpočet existence Sodomy a Gomory
Ziguraty a Sfingy


Více informací

Pokud máte zájem zhlédnout další důkazní materiály a vidět obrázky které prezentujeme na webu ve větším rozlišení, tak máte možnost zakoupit si v našem e-shopu naše biblické noviny v tištěné podobě (20,- Kč + poštovné).Sponzoring a dary

Sponsoring und Spenden

Sponsorship and donations

Programování © 2008–2015 MARF reklamní agentura & grafické studio, obsah © 2006–2015 Milan Latka, DUOTISK s.r.o.