Biblické Archeologické Noviny - Biblická archeologická fakta
Novinky | Informace | Odkazy | E-shop | Ron Wyatt | Přednášky
Noemova Archa | Sodoma a Gomora | Truhla smlouvy | Přechod přes Rudé moře | Pravá hora Sinaj | UR | Archiv

Přeložit s Google Translator

 
20. června 1987 založila Turecká vláda novou přírodní rezervaci Noemovy Archy.
Nedávno znovu objevená města Sodoma, Gomora a okolí jsou důkazem biblické zprávy.
V roce 586 př. Kristem babylonská armáda zničila velkolepý chrám krále Šalamouna.
Na dně Rudého moře byl nalezen hřbitov koní, lidí a vozů. Místo není na Sinajském poloostrově.
Úžasný důkaz objevený v poušti Saudské Arábie určil skutečnou polohu biblické hory Sinaj.
 
Pokud patříte mezi příznivce biblické archeologie a máte zájem o sponzoring neváhejte nás kontaktovat.
 
Kniha
Tajné dějiny jezuitů II.
 
Kniha
Zvyk a přikázání
 
 

Pozůstatky světové potopy na Slovensku


Liptov za potopy

Pre ukrutnosti, ktoré robili ľudia medzi sebou, rozhodol sa Boh Najvyšší/I.Moj. 14:18, Luk. 8:28/, že ľudstvo vytopí vodou. Noemovi prikázal postaviť loď so zásobami na celý rok. Stavba lode, zhromažďovanie potravinových zásob, mu zabrali vyše sto rokov. Večer 17. II. r. 600 života Noemovho nastúpil s rodinou a so zvieratami do lode. V ten istý večer, keď sa už ľudia chystali na odpočinok, začal príval vôd z nebies.

Z biblických a geografických údajov sa dá odhadnúť, že v priebehu 40 dní a 40 nocí bol lejak s intenzitou 10 až 11 litrov vody na m2/s. Biblické súvislosti naznačujú, že Boh Najvyšší použil zásoby vôd z kometárnych pásiem. I. Moj. 1:7, 2 Petra 3:5.

Z tých istých sfér bude padať sneh, ľad, meteority vo veľkom súžení. Marek 13:19, 20. Daniel 12:1, Jób 38:22,23. "ČI SI PRIŠIEL K ZÁSOBÁM SNEHU A ĽADU, KTORÉ OPATRUJEM NA ČAS SÚŽENIA?".

Za krátky čas, v priebehu pár minút sa aj malé potoky zmenili na rieky a rieky na veľrieky. Rozvodnený potok z gombášskej doliny pretekal na Jamy a obtekal dnešný cintorín aj z východnej strany.

Vody z Ludrovej a Štiavnice sa prelievali na západ, do rieky Revúcej. Kótu Háj obtekali aj z východnej strany.

Rozvodnený Váh obtekal v Ružomberku kopec Mních po pravej strane, cez Martinček. V Kraľovanoch si vody Váhu a Oravy kliesnili cestu aj pravou stranou kopca Sokola, smerom na Šútovo a Ratkovo.

Z tisícročných, neodvetvených, podmytých stromov, ktoré vodná lavína unášala aj s koreňmi sa vytvárali v priesmykoch Liptova hate. Vtedy vody Váhu vyplavovali riečne štrky na tektonické terasy po oboch stranách koryta. Stúpajúca hladina vodné bariéry prelamovala a posúvala ďalej. V smere hlavného prúdu, po vrkoči, všetko brala a po stranách vyplavovala, nanášala.

Ľudia a zvieratá hľadali záchranu na vŕškoch, kopcoch a jaskyniach. V jaskyni pod Mníchom, za upchatým, utesneným, jaskynným prielezom, našli archeológovia zbytky kostier z 26 ľudí. Bola tam nájdená aj lebka obra. Ich pôvod vysvetľuje Biblia v I. Moj. 6:4. Lebku obra zničili za náletu v Budapešti.

Hydrologická situácia sa v priebehu Potopy stále menila. Za 12 dní bol pod vodou aj pán Tatier Gerlach. Za 40 dní a 40 nocí bola voda 7 metrov nad najvyššími horami. Vysvetlenie je 2. Moj. 14:22,29.

Dňa 27. III. r. 600 života Noemovho/ŽN./ prestalo liať. Koráb pristál na svahoch Araratu 17. VII. r. 600 ŽN po 150 dňoch. Prvého X. r.600 ŽN sa ukázali pahorky vrchov pod Araratom. 10. XI. r. 600 vypustil Noe krkavca. Po ňom vypustil holubicu. Keď ju pustil druhýkrát, doniesla mu v čas večera vzobáku olivovú ratolesť. Pustil ju aj tretíkrát a viac sa k nemu nevrátila. Prvého I. r. 601 ŽN úplne vyschla pôda. Noe čakal do 27. II. r. 601, kým dozrie vegetácia a vyšiel so všetkým z lode von.

AKO SA TO MOHLO STAŤ?

V priebehu Potopy bola na Zemi jedna pevnina. Ohraničená bola vysokými, zaľadnenými, andezitovými a žulovými pohoriami. Boh vo vnútri pevniny utvoril kotliny, doliny, rieky, močiare, jazerá i sladkovodné moria. Tú Boh po Potope rozdelil na svetadiely. Urobil tak za dní Peléga, syna Héberovho. I. Moj. 10:25.

Do Potopy sveta na Zemi nepršalo. Zo zemských priepastí vystupovala vodná para a zrážala sa na rosu a inovať. I. Moj. 2:5.6. Rastlinný ekosystém bol po celý rok plynule zásobovaný živinami. Zvieratá a ľudia mali stále dostatok čerstvej potravy. Voda v riekach mala rovnomerný prietok a bola stále čistá. Neboli podmienky na pôdnu eróziu. V Liptove bolo plno menších i väčších jazier. Ročné periódy odbíjal nebeský orloj. I. Moj. 1:14.

Babylonské mapy znázorňujú jednu pevninu. Vytvorená je z tektonických blokov, ohraničená vnútrozemským, sladkovodným morom a to všetko vencom vysokých pohorí. Nechýbajú naznačené, kometárne pásma. Posúvaním blokov zemskej kôry a sopečnou činnosťou vytváral Boh suchú pevninu – kontinent. Žalm 90:2. Za Potopy sveta sa na tektonických doskách vytvorili a zachovali nánosy riečnych štrkov.

Sú po oboch stranách toku Váhu i jeho prítokov. Mineralogickým zložením zodpovedajú geologickej stavbe pohorí, z ktorých pochádzajú. Hrúbka štrkov a hlín od Kraľovian po Lipt. Hrádok vzrastá. Kým v dolnej časti Liptova voda už len stúpala, v jej hornej časti voda nanášala štrky a hlinu. Na úrovni nív dosahujú štrky a 4 m v Ružomberku. Pri vtoku Belej do Váhu, je to 16 metrov. Podobne je to aj s vrstvami hlín, nesprávne nazývaných spraše. V Krpeľanoch, nad osadou Ratkovo, dosahujú hliny 0,5 až 1 m. V Dechtároch, pri cintoríne je to 4 m. Vrtom RH- 16 na Mičinej pri Lipt. Mikuláši, boli zistené nánosy o sile 8,7 m. Geomorfológia Liptova bola dotváraná prúdom klesajúcej hladiny. Po potope ostal Liptov na dlhé stáročia neobývaný ľuďmi.

Hrubé sloje riečnych štrkov boli zachytené aj na miestach so silným vegetačným porastom. Napr. na Bežane pri Lipt. Sliačoch a na Rínku, v Ružomberku.

Geologickou stavbou Liptova, jeho mineralogickým zložením, sa zaoberalo viacej odborníkov. Prieskum vykonávalo viacero na sebe navzájom nezávislých ľudí. Dionýz Štúr roku 1861. Matějka 1927. Kohoutek, Hromádka, Vitásek r. 1930. Dinev v r. 1942. V rokoch 1963 až 1967 údaje predchodcov preveroval a mapoval Dr. Anton Droppa. Na zistenie priečnych a pozdĺžnych, geologických profilov vykopal vlastnoručne vyše 250 sond. Skúmal geologické zloženie v kameňolomoch, cintorínoch, v zárezoch ciest, vyoraný materiál na poliach, geologický profil v hlbokých studniach atď.

Spomínaní odborníci zistili.

Že na ľavej strane Ľupčianky, kóte NIVY, sú riečne štrky 84 m nad hladinou Váhu./nhV/. Siahajú do hĺbky 16 m. Riečne štrky na kóte HVOZDEC sú 136 m nhV. Na BEŽANE. východne do Lipt. Sliačov, sú riečne nánosy 150 m nhV. Ich hrúbka je 18 metrov. KOSTOLNÁ HORA, nad NižnýmSliačom má štrky 88 m nhV. V Ružomberku, na oráčinách, vedľa Kalvárie sú riečne štrky 95 m nhV. Na Rínku, od kostola Sv. Ondreja nahor ku Kalvárii,. dosahujú riečne štrky hrúbku 5 metrov. Na Oráčinách, vedľa Kalvárie zadokumentoval Dr. Droppa riečny balvan o rozmeroch 80×50×40 cm.

Nánosy riečnych štrkov sa zachovali aj na tektonických terasách Černovej, Švošova, Hubovej i ďalej. Riečne kamene, žabice okruhliaky možno nájsť aj na lúkach a roliach smerom od Likavky po cintorín v Martinčeku. Sú zo žuly, pieskovcov, vápenca, azkóz, kremeňa.

Väčšie kamene zachytili dolomitový výbežok Kútneho vrchu, na konci doliny Bystrô. Zo sondážnych jám, pre výstavbu autostrády, sú vybagrované pol tonové, riečne kamene. Riečne štrky, spevnené sintrovým kalcitom, možno vidieť na tektonickej terase Švošova, Zbojnícka diera. Siahajú pod zvážnicu, kde sú prekryté svahovým, suťovým materiálom z Hrdoša. Riečne štrky boli vyplavené aj na tektonickú terasu Hubovej. Ich sloje, o hrúbke do 3 metrov, siahajú od kostolíkov na Jamy a Dielec do výšky 62 metrov nhV.

V rokline, medzi Šípom a Kopou uviazlo, zostalo veľké množstvo vegetačného a živočíšneho materiálu. Na strane Rojkova sa to prejavuje rašeliniskom a na strane Stankovian, na Močiari, výverom sírovodíkovej minerálky, vajcovky.

Stopy po Potope sveta sú v povodiach všetkých riek na Slovensku i na celom svete. Na Slovensku, v Liptove, sú stopy po Potope najvýraznejšie, lebo je obkolesený vysokými pohoriami.

Pri budovaní cestného obchvatu B. Bystrice boli odkryté nánosy riečnych štrkov a hlín nad Starou nemocnicou. Východnejšie, medzi Šalkovou a Selcami, v Príbojách, sú riečne štrky 150 metrov nad hladinou Hrona. Za Potopy boli naplavené z Nízkych tatier a Rudohoria.

Kostrové zbytky rôznych zvierat sú nachádzané, vykopávané po všetkých svetadieloch. Z chladných, mútnych vôd, plných vegetačných bariér, nedokázali uniknúť ani krokodíly, hrochy, ryby.

V pieskovcových lomoch, na sútoku Mohanu a Rýna, boli nájdené fosílie, skamenené zvyšky rýb, krokodílov, nosorožcov. V deltách sibírskych riek, sa podľa údajov zlatokopov na mamutovinu, nachádza približne 400 kostier mamutov na 1 km2.

Po Potope sveta došlo na Zemi k podnebným zmenám. I.Moj. 8:22. Zemská os je vychýlená. Striedajú sa ročné obdobia. Ochladilo sa. Sú lejaky, búrky, krupobitia, tornáda. Život rastlín. zvierat i ľudí je stresovanejší, ťažší. Výživná hodnota zeleniny, ovocia a obilnín je nízka. Preto Boh dovolil jesť ľuďom aj mäso čistých zvierat, ktoré neboli pred smrťou namáhané, trápené, stresované. 3. Moj. 11:3. Pred Potopou sa ľudia nerozvádzali a zvieratá žili v pároch. Matúš 19:7- Marek 10:2,9.

Kto si požičia, kúpi Bibliu, podrobne ju preštuduje, dozvie sa v nej, ako bola stvorená Slnečná sústava a život v nej. Bude vedieť, čo sa stalo v minulosti a čo nás môže zaskočiť v budúcnosti. Biblia je presnejšia, ako zajtrajšie noviny.

Kto študuje Bibliu, šíri jej posolstvo, prispieva k rozvoju Cyrilo - Metodských, biblických tradícií zakotvených v preambule ústavy SR.


Fotografie


Mapy


Další články

Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Liptov za potopy
Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Potopa Oravy
Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Zvolenská kotlina
Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Hornádska a Popradská kotlina
Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Považská Bystrica
Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Štrbské pleso a Važec
Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Vrútky
Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Zuberec
Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Dodatok stvorenie predpotopnej pevniny
Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Dodatok
Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Orava
Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Kováčová
Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Bánská Bystrica - Báňoš
Vláda potvrzuje: Toto je Noemova Archa
Noemova Archa byla nalezena, pohřbena ve výšce 1900 m nad mořem
Nález Noemovy archy čínskými vědci


Více informací

Pokud máte zájem zhlédnout další důkazní materiály a vidět obrázky které prezentujeme na webu ve větším rozlišení, tak máte možnost zakoupit si v našem e-shopu naše biblické noviny v tištěné podobě (20,- Kč + poštovné).Sponzoring a dary

Sponsoring und Spenden

Sponsorship and donations

Programování © 2008–2015 MARF reklamní agentura & grafické studio, obsah © 2006–2015 Milan Latka, DUOTISK s.r.o.