Biblické Archeologické Noviny - Biblická archeologická fakta
Novinky | Informace | Odkazy | E-shop | Ron Wyatt | Přednášky
Noemova Archa | Sodoma a Gomora | Truhla smlouvy | Přechod přes Rudé moře | Pravá hora Sinaj | UR | Archiv

Přeložit s Google Translator

 
20. června 1987 založila Turecká vláda novou přírodní rezervaci Noemovy Archy.
Nedávno znovu objevená města Sodoma, Gomora a okolí jsou důkazem biblické zprávy.
V roce 586 př. Kristem babylonská armáda zničila velkolepý chrám krále Šalamouna.
Na dně Rudého moře byl nalezen hřbitov koní, lidí a vozů. Místo není na Sinajském poloostrově.
Úžasný důkaz objevený v poušti Saudské Arábie určil skutečnou polohu biblické hory Sinaj.
 
Pokud patříte mezi příznivce biblické archeologie a máte zájem o sponzoring neváhejte nás kontaktovat.
 
Kniha
Tajné dějiny jezuitů II.
 
Kniha
Zvyk a přikázání
 
 

Pozůstatky světové potopy na Slovensku


Dodatok

Stvorenie predpotopnej pevniny

Kniha Genezis, І. Moj. 1:9,10, hovorí o tom, že na Boží príkaz bola vytvorená, stvorená pevná suchá zem, pevnina.

Ako sa to stalo? Božské bytosti zhrnuli tri najvyššie vrstvy zemskej kôry, ktoré sa nachádzali na morskom dne, na jedno miesto. Pevnina mala podobu ostrova, ktorý bol obkolesený vysokými, zaľadnenými pohoriami. Aj stred pevniny bol vytvorený do podoby vysokých pohorí. Ten bol obkolesený vnútrozemským morom. Gréci ho nazývali Tethys.

Pevnina bola stvorená z troch typov zemských hornín. Sedimentárny typ hornín tvoria zlepence, ílovité a pieskovcové bridlice, dolomity, vápence a podobne.

Vyvrelé horniny sú zastúpené predovšetkým granitickou žulou a andezitom. Granitická vrstva v oceánskych panvách zemského plášťa chýba. Bazaltová vrstva sa skladá z najťažších hornín. Sú to horniny typu gabra. Bazaltová vrstva je v oceánskych panvách 10 až 12 kilometrov pod povrchom. No pod pevninami siaha až do hĺbky 50 kilometrov. Vrchné, ľahšie horniny plávajú na ťažších horninách, ktoré tvoria vrchnú časť zemského plášťa. V oblasti Čierneho a Kaspického mora ležia sedimenty priamo na bazaltoch.

Predpotopná pevnina tvorila skoro dve pätiny zemského povrchu. Vysokohorské štíty sa nachádzali vo vyššej polohe nad hladinou svetového oceánu. Svetový oceán bol chudobnejší o vodu, ktorá spadla pri Potope, o vodu, ktorá bola vo vnútrozemskom mori a vodu, ktorá bola vo vysokohorských ľadovcoch a ľadovcoch na póloch.

Pevnina bola obkolesená vysokými, strmými, pobrežnými zrázmi. Voda z vnútrozemského mora pretekala do oceána cez úzke kaňony a padala do oceána cez vodopády.

Po potope sveta, za dní Peléga, syna Héberovho, І. Moj. 10:25. Božské bytosti rozdelili pôvodnú pevninu na svetadiely. Udialo sa to približne v priebehu 239 rokov.

Taký bol obraz pevniny, ktorú mnohí historici nazývali Atlantídou. Spôsob, akým bola pevnina vytvorená, jej geomorfologické usporiadanie i ostatné parametre, svedčia o tom, že nemohlo ísť o náhodu. Hypotézy o samoriadení a samostvorení vyhovujú iba tým, ktorí Božie prikázania a nariadenia zavrhli, odmietli.


Stav zeme pred potopou sveta

Biblické písma, Slovo Božie nám bolo zachované cez veriacich Židov. Pavol apoštol v liste Židom nás utvrdzuje v tom, že nám bolo oznámené, hovorené skrze anjelov Božích. Židom 2. kap. verš 2.

V knihe kníh, Biblii, nájdeme aj presný popis priebehu Potopy sveta. Mnoho veriacich túto udalosť spochybňuje, lebo nevenujú dostatočnú pozornosť štúdiu tohto svetového pokladu.

V staroveku i stredoveku, až do vynálezu kníhtlače vlastnili Písmo sväté iba vyšší, cirkevní hodnostári. Biblií bolo málo a boli písané cudzími jazykmi. Písmo bolo preložené do slovenského jazyka až za pobytu Cyrila a Metoda.

Biblia nie je kniha vedecká, lebo jej údaje nie sú postavené na hypotézach a teóriách, ktoré sa v priebehu 30 – 50 rokov opravujú a menia. Jej údaje sú pevné, nemenné, pravdivé. Ak aj došlo v minulosti ku textovým chybám, urobili ich prekladatelia a opisovatelia. Nie je ich veľa a dajú sa nájsť.

Pred celosvetovou Potopou bola na Zemi jedna pevnina. Niektorí historici ju nazývali Atlantídou. Bola obkolesená vysokými zaľadnenými pohoriami. Vo vnútrozemí pevniny bolo množstvo jazier a vnútrozemské more Tethys.

Božie slovo nás informuje o tom, že pôvodná pevnina bola rozdelená po Potope za dní Peléga, syna Héberovho, v priebehu 239 rokov na svetadiely Vid. І. Moj. 10. kap. verš 25.

Z geomorfologických údajov vyplýva, že na suchú pevninu pripadlo 240 mil. km2 a na svetový oceán 270 mil. km2.

Voda z pevninského kotla pretekala do svetového oceána cez úzke kaňony a strmé vodopády. Hladina vody v oceáne bola o 3000 m nižšie, ako je tomu dnes. Z biblických a geomorfologických údajov sa dá usudzovať, že na zatopenie pevninského kotla bolo potrebných skoro 700 mil. km3 vody.

Toto množstvo vody spadlo v priebehu 40 dní a 40 nocí. Voda bola na pevninu usmerňovaná tak presne, ako to bolo urobené pri ničení Sodomy alebo pri usmernení meteoritického roja na Józuových nepriateľov v Gibeone. Józua 10. kap. verš. 11. Dopadajúca voda vytlačila teplý vzduch z pevninského kotla a strhla studený, arktický vzduch z vyšších vrstiev atmosféry k pevnine.

Náhle prelomenie pevninskej, teplotnej inverzii spôsobilo, že padal studený, podchladený dážď. Mamuty mrzli za pochodu a niektoré sú aj v súčasnosti nachádzané vzpriamenej polohe, obkolesené ľadom.

Srbskí archeológovia našli pohrebisko mamutov v uhoľnej bani v Kostolaci. Kostrové zvyšky mamutov boli odkryté 20 metrov pod povrchom.

Zachované, ucelené kostry mamutov boli nájdené aj v okolí Florencie a Paríža.

700 mil. km3 vody, ktorá spadla pri Potope je skoro stotina hmoty Mesiaca. Hmotnosť vody sa prejavila v poruche synodickej synchronizácie obehu Mesiaca okolo Zeme i v počte dní, za ktoré obehne Zem okolo Slnka.

Z biblickej správy vyplýva, že predpotopný, synodický obeh Mesiaca okolo Zeme trval 30 dní. Od 17. ІІ. r. 600 žN. do 17. VII. r. 600 žN. uplynulo 150 dní. Za päť mesiacov. Na každý mesiac pripadalo 30 dní. Obeh Zeme okolo Slnka trval 12 mesiacov.

Po Potope sveta sa obeh Mesiaca okolo Zeme zmenil, urýchlil. Rýchlejšia je i rotácia Zeme okolo jej osi. Babylonskí, Egyptskí, Stredoamerickí hvezdári dokladali do ročného obehu 5,25 dňa. 5,25 dňa predstavuje 126 hod. Alebo 7560 minút rozložených na 360 dielov predstavuje na jeden deň 21 minút.

O toľko minút bol dlhší predpotopný deň.

Pred Potopou obehla Zem okolo Slnka za 360 dní. Za tento obeh sa vystriedalo 12 mesačných, synodických fáz. Predpotopný čas obehu Mesiaca okolo Zeme trval dnešných 2 629 800 sekúnd. Mesiac obiehal vo väčšej vzdialenosti od Zeme.

Pri Potope sveta došlo k mnohým fyzikálnym a klimatickým zmenám. Os zemskej rotácie už nie je kolmá na rovinu obežnej dráhy Zeme. Zviera s ňou uhol 23,5°. Preto dochádza ku striedaniu ročných období. Humusovitá vrstva pôdy, ktorá bola vytvorená pred Potopou, bola spláchnutá do kotlín a zmiešaná s hlinou a kamením. Klimatické podmienky pre rast rastlín a živočíchov sa zhoršili.

Aj nebeský orloj, daný do priestoru medzi vodami vo štvrtý, stvoriteľský deň už neodbíja presný čas. Veriaci ľudia, ktorí neveria na celosvetovú Potopu, sú poznačení ateizáciou a neverou.


Stvoriteľské týždne

Stvoriteľský týždeň, ktorý je opísaný od І. Moj. 1:1 až po І. Moj. 1:31 nie je z prírodovedeckého ani biblického hľadiska týždňom prvým ani posledným.

V Novom zákone, v ІІ. Petra 3:13 čítame: "Nové nebesia a novú Zem očakávame." Prorok Izaiáš 65:17. "Stvorím nové nebesia."

Obsah knihy Kazateľ /Kohelet/ nás uisťuje v tom, že na svete nie je ničoho nového. "Čo bolo, to i bude a čo sa dialo, to sa i bude diať, nieto ničoho nového pod Slnkom." Kaz. 1:9. "Čo je, bolo už dávno a čo bude, tiež už dávno bolo." Kaz. 3:15. "Pokolenie ide a pokolenie príde, ale Zem stojí na veky." Kaz. 1:4.

Cez syntézu poznatkov, overených vedeckých faktov a biblickej správy o stvorení sveta dostávame presnejší obraz o tom, čo sa v knihe Genezis opisuje.

Prvý krok, ktorý Božské bytosti, anjeli urobili, smeroval ku stvoreniu svetelného, tepelného zdroja. Po roztopení ľadu, ktorý obopínal Zem od pólu k pólu, oddelili prebytočné množstvo vody do dnešných kometárnych pásiem. Do vzdialenosti 1 až 2 svetelných rokov. Až na tretí deň oddelili vodu od súše. Suchá zem bola vyvrásnená z blokov zemskej kôry, ktoré sa predtým nachádzali pod vodnou hladinou. V sedimentárnych blokoch zemskej kôry, ílovcoch, vápencoch, dolomitoch, pieskovcoch môžeme i dnes pozorovať stopy po živote z prechádzajúcich, životných, stvoriteľských cykloch, týždňoch. Sú to zbytky živočíchov, mikrofauny i makrofauny. Nachádzame ich po celom Slovensku a možno ich nájsť i po celom svete.

Pri plánovaní výletov po okolí si možno všimnúť napr. tieto lokality: V sedimentoch borovského súvrstvia, na novej ceste z Hút do Kvačian možno medzi /k. 952 a k. 925/ pozorovať v záreze cesty kúsky zuhoľnateného dreva i kúsky čierneho, lesklého uhlia. Na Ostrej Skale, nad Vyšným Kubínom možno vidieť zbytky numulitov. O existencii predhistorických jaskýň svedčia nálezy kvapľovej, jaskynnej výzdoby medzi štrkovým materiálom borovského súvrstvia /južne od Hút, na Holici 1339 m, západne od Valaskej Dubovej, pod vrchom Ždiar, 904 m/. Južne od Tichej doliny, na kóte Ježov vrch možno nájsť numulity o priemere 50 mm. V Západných Tatrách, pod sedlom Pálenice možno obdivovať geologickú záhadu. Je ňou 380 m dlhý, 80 m široký a 35 metrov vysoký zvyšok borovského súvrstvia na kryštalickom jadre.

V hutianskom súvrství, pri osade Jóbova Ráztoka ťažili ľudia v minulosti lesklé, čierne uhlie. V hutianskom súvrství možno nájsť zbytky lastúrnikov, ostne ježoviek, rúrky červov. V ílovcoch hutianskeho súvrstvia možno nájsť veľa rybích šupín i rybie kostry. Na severných svahoch kóty Lomno – 1277 m, /2 km od Malatinej/ sú lokálne koncentrácie lastúrok ostrakótov. Miestami sa nachádzajú aj pieskovce, ktoré po rozbití páchnu ropou.

V hutianskom súvrství, pri Hutách možno identifikovať planktónové formy Globigenira praebuloides, Globigerina pseudovenezuelana. V predhistorických obdobiach, v minulých stvoriteľských cykloch dochádzalo k rovnakým javom, ako dochádza i dnes. V hutianskom súvrství možno pozorovať zmiešavanie organických zvyškov odumretých s tými, ktoré v tom čase žili v príbrežných plytčinách. Podobný jav možno vidieť v súčasnej dobe na brehoch ostrova Ráb v Jadranskom mori. Pri búrkach vlny morarozmývajú strednoeocénne vápence so schránkami numulitov a miešajú ich so schránkami dnešných lastúrnikov a ulitníkov.

Blízko obce Huty bol študovaný predhistorický nanoplanktón druh Isthmolithus recurvus.

Juhozápadne od Leštín asi 1,5 km v záreze lesnej cesty možno nájsť šupiny rýb. Dva kilometre západne od Malatinej, vo výkopoch pre plynovod boli pozorované vrstvy čierneho uhlia.

Zuberecké súvrstvie, ktorého hrúbka sa odhaduje na 500 až 700 metrov /medzi Oravským Bielym Potokom a Habovkou až na 1000 m/ obsahuje najbohatší vápnitý nanoplanktón v podtatranskej skupine. Toto súvrstvie obsahuje aj bohaté stopy palynoflóry. Obsahuje peľové zrná krytosemenných rastlín, nahosemenných rastlín a spóry papraďorastov. V bielopotockých vrstvách boli nájdené balvany exotického typu. Nachádzajú sa medzi dolinou Bieleho Potoka a dolinou Oravice. Niektoré bloky dosahujú objem až 20 m 3 . Opisované bloky boli zaznamenané už Roeznerom r. 1929. Ich zdrojová oblasť je stále záhadou.

V nárazovom brehu Oravice, pri Čimnovej ťažia občas ľudia lignit. V nadloží i podloží uhoľných ílov sa nachádzajú úlomky lastúrnikov. Vo svahu, nad železničnou traťou v Podbieli možno nájsť skamenelé schránky belemitov, amonitov. V tehelni južne od Martina je bohaté nálezisko fosilizovaných mäkkýšov. Vápence južne od Ludrovej a v okolí Liptovskej Osady opísal MATĚJKA /1927/, ako koralové, gravelové s množstvom vápnitých húb, krinoidov, koralov.

V sedle Salatína, nad Ludrovou sa vyskytuje asociácia amonitov. V Horehronskom podolí sa vyskytujú podobné vápence v lokalite Zámostie – Dubová. V Dobšinej, v opustenom lome Biengarten, v karbonátovom horizonte zlatníckeho súvrstvia možno nájsť vedúce formy trilobitov. Vo vyvrásnených blokoch zemskej kôry sa miestami zachovali aj kostrové, fosilizované zvyšky veľkých zvierat. Sú nachádzané na všetkých kontinentoch. Aj v Antarktíde. Začiatok a koniec stvoriteľských cyklov prirovnal Pán Ježiš ku Sejbe a žatve. Mat. 13:30 – 39 verš. Ženci sú anjeli. Božské bytosti, ktoré sa budú podieľať na ukončení tohto cyklu, sa podieľali aj na jeho utvorení. V І. Moj. 1:2 vystupujú pod pojmom Duch Boží. Pán Ježiš vedel všetko dobre vysvetliť, lebo mal dobre preštudované Slovo Božie a mal priamy kontakt na božské bytosti. Viď. Matúš 4:11. Lukáš 22:43.

Ľudia sú zvedaví, kedy dôjde k ukončeniu vlády Hada, padlého, rebelujúceho anjela. Pán Ježiš sa vyjadril jasne. O tom dni a o tej hodine nevie nikto. Matúš 24:36. Marek 13:32. Lukáš 12:40. Koniec stvoriteľského týždňa začne, keď sa zatmie Slnko. Izaiáš 13:10. Prorok Joel 2:31 Slnko sa obráti na tmu. Matúš 24:29. Skutky 2:20.

Po zatmení Slnka bude nasledovať dopad posledného asteroidu, o ktorom hovorí prorok Daniel. Viď. Daniel 2:45. Po jeho dopade nastane na Zemi situácia, ktorú opisuje prorok Izaiáš 24:18, 19, 20. "ZEM SA BUDE OTRIASAŤ V ZÁKLADOCH, ZEM BUDE DOLÁMANÁ, DOTRHANÁ, BUDE BALANSOVAŤ, AKO OPITÁ."

Asteroid o rozmeroch niekoľkých stovák kilometrov prelomí zemský povrch a vytlačí žeravú lávu. Viď. ІІ. Petra 3:10.

Vtedy sa naplnia slová Pána Ježiša: "Plevy bude páliť neuhasiteľným ohňom a pšenicu dopraví do stodoly." Neveriaci zahynú vo veľkom súžení. O veriacich sa Stvoriteľ postará tým spôsobom, ako to podrobne opísal Pavol apoštol: І. Kor. 15:51. І. Kor. 15:35. Pavol Tesaloničanom 4:17. Pán Ježiš hovoril, prizvukoval o Živote vo večnosti. Ján 6:68.Oheň, o ktorom hovorí verš z ІІ. Petra 3:10, neuhasí žiaden požiarny zbroj.

Oheň bude uhasený dopravenou, kometárnou vodou, ktorá bola na začiatku stvoriteľského týždňa zo Zeme oddelená.

Keď sa tak stane, Zem sa dostane do fázy, v ktorej sa nachádzala na začiatku. Viď. І. Moj. 1:2.

Po tejto etape bude nasledovať to, čo je napísané v ІІ. Petra 3:13.

Kto má záujem o ďalší život vo večnosti po vzkriesení, nech čuje Slovo Božie a zachováva ho! Ján 8:51. Lukáš 11:28. Ján 20:29.


Predpotopné poľnohospodárske melioračné terasy

Stvoriteľ stvoril človeka, aby pracoval a obrábal zem. V priebehu 1600 rokov po stvorení prvých ľudí rozišli sa po celej súši. Pestovali plodiny, vysádzali stromy, stavali sídliská.

V podhorských, horských i vysokohorských terénoch si upravovali pozemky do terasovitých foriem. Vodorovné terasy na svahovitom teréne sa pohodlnejšie obrábajú, zadržujú vlahu i humus.

Ľudia ich budovali po vrstevniciach. Na tento druh polí používali pluhy – obracáky.

Strmé okraje terás spevňovali kameňmi a koreňovým systémom krovitého porastu. Krovitý porast bol útočiskom drobného vtáctva pred dravcami. Robili si v ňom hniezda. Drobné vtáky plnili úlohu prirodzenej, biologickej ochrany plodín a sadov. Vtáčiky mali blízko z polí do úkrytov. Pri hľadaní potravy na veľkých lánoch, trpia stresom zo strachu pred dravcami. Keď ich niektorý napadne, nemajú šancu utiecť.

Veľké lány sú vhodné pre strojové obrábanie pôdy. Preto, že na nich chýba dostatok krovitého porastu, musia sa ošetrovať chemicky, neprirodzene, neekologicky.

S úbytkom malých vtákov, ubúda i vtákov veľkých.

Pestovateľské, melioračné terasy sú po celom Slovensku. Nájdeme ich v údolí riek i tam, kde sú len potôčiky. Sú v Podkriváni, Hriňovej, Detve, Zázrivej, Terchovej, pod Rosutcom, na Bielom Potoku, v Ružomberku, Černovej, Hrboltovej, Stankovanoch i v Hubovej. Sú v Európe, Ázii, Afrike. Nájdeme ich aj vysoko v Andách, meste Inkov.

Okrem terás melioračných, budovali ľudia i terasy cestné, komunikačné a stavebné, urbanizačné. Na terasách budovali i svoje opevnenia pred divou zverou a nepriateľmi.

V priebehu Potopy sveta sa na týchto terasách zachytili štrkové akumulácie a usadené hliny. Väčšina z nich splýva s terénnym, svahovým profilom.

Nezmapované terasy sa prejavujú najmä tam, kde bol odstránený porast. Oslabené, nespevnené svahy bývalých, melioračných , stavebných a komunikačných terás sa zosúvajú. K tomuto javu dochádza stále častejšie aj u nás na Slovensku.

Keď je dlhší čas suchšie počasie, tvoria sa v pôde hlboké trhliny. Za výdatných dažďov sa dostávajú zrážkové vody do štrkového podložia, na ktorom leží usadená pôda. Pôda je podmáčaná zo spodnej strany a mení sa na klzké blato.

Po tomto blate skĺznu horné vrstvy ílov do nižších polôh. Všade tam, kde dochádza k dlhotrvajúcim zosuvom pôdy, možno predpokladať existenciu predpotopných, melioračných a ostatných terás. Dve väčšie terasy sú na sídlisku Mazorník, v Brezne.

Nachádzajú sa na pravej strane cesty v smere Č. Balog – Brezno. Prvá je rovnobežná v smere cesty a druhá je kolmá na smer cesty. Tvoria pravý uhol.Tieto terasy boli prekryté akumuláciami riečnych štrkov a ílov predovšetkým rozvodneným, Čiernym Hronom, keď bol jeho tok smerom na Hronec zahataný vegetačnými bariérami.

Zmapované, náplavové kúžele i ostatné zahlinené štrky, sú toho trvalým dôkazom. Sú naplavené zo znosovej oblasti Rudohoria a Nízkych Tatier.


Kalendár po Potope sveta

Pred Potopou ľudia sledovali ročné cykly sledovaním polohy nebeských telies tak, ako je to naznačené v 1. Moj. 1 : 14 verš.

Keďže rotačná os Zeme bola pred Potopou kolmá na rovinu jej obežnej dráhy, ročná perióda bola sledovaná priemetom Slnka na hviezdne pozadie. Rok začínal a končil s ohľadom na jeho polohu na hviezdu Sírius. Z biblickej správy vyplýva, že rok mal 12 mesiacov a 360 dní. Mesačné cykly trvali 30 dní.

Po Potope nadobudla Zem vyššiu hmotnosť. Preto sa obeh Mesiaca okolo Zeme ustálil na 29 dní 12 hodín 44 minút. Preto, že obeh Mesiaca je synchronizovaný s rotáciou Zeme, okolo jej osi, prejavuje sa časová diferencia pri obehu Zeme okolo Slnka aj v zrýchlenej rotácii Zeme.

Túto diferenciu zistili aj egyptskí hvezdári a tak dokladali každý rok potrebným počtom dní. Každý, štvrtý rok má o jeden deň viac.

Predpotopný deň bol o 21 minút dlhší, ako dnešný deň.


Poznali predpotopný ľudia desať Božích prikázaní?

Keď prví ľudia zhrešili, vyhnal ich Boh z Raja do nehostinných oblastí Zeme. Skôr, ako ich vyhnal, urobil im odev z kožušín.

Pri sledovaní Adamovho rodokmeňa od Seta zistíme, že Enoch CHODIL S BOHOM. Čo znamená chodiť s Bohom? Aj o Noemovi čítame, že CHODIL S BOHOM. I. Moj. 5:22. I. Moj. 6:9.

Preto, že ENOCH chodil s Bohom, bol vzatý, aby nevidel smrti. I. Moj. 5:24 a Žid. 11:5. Preto, že Noe chodil s Bohom, našiel milosť v očiach Božích. I. Moj. 6:8.

Chodiť s Bohom znamená, chodiť v Božích ustanoveniach. Plniť prikázania a nariadenia Božie. Aj Abrahámovi prikázal Boh: „Choď predo mnou a buď dokonalý.“ I. Moj. 17:1. V 2 Jána čítame: „Aby sme chodili podľa jeho prikázaní.“ Žalmista v 25:5 sa modlí: „Daj, aby som CHODIL v tvojej pravde.“

Kto sa zaviazal chodiť v Božích ustanoveniach, urobil s Bohom ZMLUVU. 5. Moj. 5:2. Noemovi povedal Boh: „Dúha bude znamením, pripomenutím ZMLUVY.“ I. Moj. 9:13.

Keď sa narodil Adamovi SET, VTEDY ZAČALI VZÝVAŤ MENO Božie. /začali sa modliť/. I. Moj. 4:26

Dostal Adam poučenie, že má žiť podľa Božích prikázaní, ustanovení a Božích právd? NEPOCHYBNE! Poznal ich on a poučil o nich aj svoju ženu a svoje deti, synov, dcéry.

Dostal prikázanie o manželstve, keď bola k nemu privedená Eva. Dostal prikázanie o obetovaní. I. Moj 4:3, 4. Porovnaj 2Moj. 34:19. Pri zavraždení Ábela Kainom sa stretáme s nariadeniami o vrahoch. I. Moj. 4:13, O pomstiteľoch. I. Moj. 4:14. Poučenie o zabití človeka v nepríčetnom stave. I. Moj. 4:9. Preto dal Boh znamenie na Kaina, aby ho nikto nezabil. I. Moj. 4:15. Kainovu kauzu vyšetroval sám Boh. Musíme veriť, že vyšetril správne.

Z príbehu o LÁMECHOVI I.Moj. 4:23 sa dozvedáme o nutnej obrane. Pri obrane, bolo dovolené človeka i zabiť.

Adam i jeho potomkovia vedeli, že Boh posvätil sobotu, v ktorú nemajú pracovať. I. Moj. 3:3.

Noe a Enoch boli aj predpotopní proroci. „A prorokoval o nich aj siedmy od Adama, Enoch: Hľa prišiel Pán so svojimi desať tisícami /anjelov/ vykonať súd proti všetkým bezbožníkom.“ Júda 14, 15.

Aj predpotopný ľudia boli poučení o zvieratách čistých i nečistých. I. Moj. 7:2. Preklad Roháčkov. Neodkryješ NAHOTY svojho otca, matky. 3. Moj. 18:7. I. Moj. 9:23. Zákaz jesť zadusené a krv, dostali ľudia až po potope. I. Moj. 9:4. Obyvatelia Sodomy a Gomory vedeli, že nemajú smilniť, cudzoložiť. Nechodili s Bohom, nechodili v Božích ustanoveniach a preto ich Boh zničil aj so zemou, kde tieto mestá stáli. Pred rozdelením suchej pevniny na svetadiely I. Moj 10:25. tiekla týmto úrodným údolím rieka GICHÓN, ktorá sa delila ďalej na rieku PIŠON, Eufrat a Hiddekel. Rieka Píšon delila Saudsko-arabský polostrov na dve časti. Viď Internet.

Prikázania a nariadenia Božie, ktoré boli dané Adamovi a jeho potomkom, boli veľmi podobné tým, ktoré dostal Mojžiš od Boha na vrchu Hórebe.

Zo začiatku sa muži ženili so sestrami, sesternicami i tetkami. Tento obyčaj sa opakoval aj po Potope. Amram, syn Kehátov si vzal za ženu svoju tetu. Volala sa Jochebeď. Z nej sa narodil Áron, Mojžiš a Mária.

Keď človek zhrešil a bol vyhnaný z Raja, zveril Boh dohľad kontrolu nad vývojom udalostí kolektívnemu dozoru viacerých cherubov.

Božské bytosti, verné Bohu Najvyššiemu, sa často ukazovali s mečom. Pod ochranou týchto bytostí sú všetci, ktorí sa snažia plniť prikázania dané ľuďom skrze jeho hovorcov, anjelov. 2. Moj. 33:19. Pavol Židom 2:2.

V Chaldejsom Úre /dnešný Mukajjar v Iraku/ kde sú pozostatky zikkuratov, svätýň z 30. storočia pred n. l./ poznali ľudia aj prikázania a nariadenia Božie, obsiahnuté v ZMLUVE DÚHY.

Chammurapi schválil svetský zákonník. 1790 -1750 pred n. l. Týmto činom uprednostnil svetský zákon pred zákonom Božím. Spôsobil rozvoj korupcie, chaosu a pádu svojej ríše. Okolité národy sa vrhli na ňu ako hladní vlci na chorú zver.

Aj v spomínanej ríši žili svedkovia Boží. Jedným z nich bol aj Abrahám a Lot. Poslúchli hlas Boží a odišli preč z toho mesta. I. Moj. 12:1. Dali prednosť VEČNÉMU EVANIELIU, zákonu Božiemu, pred zákonmi ľudí, ktoré vyhovovali sebeckým, egoistickým záujmom. Zj. 14:6.


Prečo Stvoriteľ stvoril ľudí

Na konci šiesteho dňa stvoril Stvoriteľ ľudí. Stvoril ich zo zemských prvkov, z blata, hliny. Do podoby anjelskej, Božej. Ľudia sú len málo menší od anjelov. Viď. Žalm 8:6. Pavol Židom 2:7.

Ľudia sú stvorení tak, ako aj ostatné, živé duše. V podobe duševnej, fyzickej, zmyselnej, skúšobnej, smrteľnej. V tejto podobe môžu existovať ľudia od SEJBY po ŽATVU. Viď. Mat. 13:39. І. Moj. 2:7. Ľudia v terajšej, fyzickej podobe majú možnosť naučiť sa dodržiavať prikázania Božie. Kto to odmietne, nemá nádej na ďalší život vo večnosti.

Vzkriesení alebo premenení ľudia budú môcť žiť ďalej v Kráľovstve Božom. Podrobnosti o vzkriesení ľudí opisuje podrobne Pavol apoštol v І. Kor. v 15. kapitole.

Aj telo Pána Ježiša bolo vzkriesené a premenené do podoby anjelskej, duchovnej. Po vzkriesení sa mohol ukazovať a zmiznúť, ako anjeli.

Pred Potopou sveta bol do tejto podoby premenený prorok Enoch. Viď. І. Moj. 5:24. Júda 14. verš. Pavol Židom 11:5. Bol zasvätený do tajomstiev na nebi a Zemi. Bol predpotopným astronómom, matematikom a vynálezcom písma.

Prorok Eliáš bol ďalším prorokom, ktorý bol po premene vzatý do neba. Viď. ІІ. kniha kráľov 2:1 a 2:11. Keď bol prorok Eliáš premenený a vzatý do neba, nechal svoj plášť prorokovi Elizeovi. Viď. ІІ. Kr. 2:13,14.

Vzkriesení a premenení ľudia budú v podobe anjelskej, duchovnej. Takí už nepotrebujú fyzický odev. Vzkriesení ľudia budú rovní anjelom. Viď. Lukáš 20:36. Nebudú sa ženiť ani vydávať. Lukáš 20:35.

Vzkriesení ľudia majú mať krajší, dokonalejší odev, ako poľné ľalie. Bude vznešenejší, ako odev Šalamúna, keď bol na vrchole svojej moci. Viď. Lukáš 12:24,28. Matúš 6:25,34.

Z Písma svätého sa dozvedáme, že dvaja ľudia boli premenení, vzatí do neba a jeden, Pán Ježiš Kristus, bol vzkriesený. Ostatní ľudia spia v prachu zeme a čakajú na vzkriesenie. Pavol apoštol v druhom liste Timotejovi píše jasne: „Z nich je Hymeneus a Filétus, ktorí čo do pravdy zablúdili a teraz hovoria, že už bolo vzkriesenie. “ Verš 17,18. Ku vzkrieseniu ľudí dôjde v posledný deň.

V tento deň Slnko zhasne a Mesiac nevydá svetlo. Na celej planéte nastane noc. Kto bude na poli alebo na streche domu, nech zostane tam, kde ho to zastihne a modlí sa o milosť k Bohu. Anjelské bytosti sa postarajú o každého veriaceho. Či bude na lodi, v lietadle, v bani alebo na ceste na Mars. Viď. Matúš 24:17 – 50.

Neveriaci budú hľadať záchranu vo svojich krytoch, kde majú zásoby potravín na niekoľko rokov. Niektorí sa skryjú do jaskýň a tunelov. Viď. Izaiáš 2:19. Malachiáš 4:3.

Vzkriesení ľudia nahradia anjelov, ktorí v priebehu tohto stvoriteľského týždňa odopreli poslušnosť voči prikázaniam Boha Najvyššieho a Jediného. Padlí anjeli zhrešili, lebo odišli za iným telom. Viď. І. Moj. 6:1 – 4. Júda 6,7. ІІ. Petra 2:4.

Had, anjel, cherub, zviedol na svoju stranu tretinu anjelov. Chcel byť podobný Najvyššiemu. Izaiáš 14:12 – 15. І. Moj. 3:14,15. Zjavenie Jána 12:17. Židom 2:14,15. Zjavenie 12:9, Zjavenie 20:2.

Padlý anjel, Had, dostal úlohu dozoru nad vývojom situácie na našej planéte. Viď. Lukáš 4:6. Po prevzatí dozoru, začal uskutočňovať svoje poriadky.

Našu planétu možno prirovnať k inkubátoru na množenie a skúšanie anjelského dorastu. Ľudia sa v priebehu života majú naučiť poslušnosti voči Božím prikázaniam a nariadeniam. Nemajú sa snažiť presadzovať svoje egoistické záujmy. Majú sa snažiť vzájomne si pomáhať a uctievať Stvoriteľa, Boha Najvyššieho, Jediného. Ľudia nesmú uctievať modly.Další články

Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Liptov za potopy
Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Potopa Oravy
Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Zvolenská kotlina
Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Hornádska a Popradská kotlina
Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Považská Bystrica
Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Štrbské pleso a Važec
Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Vrútky
Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Zuberec
Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Dodatok stvorenie predpotopnej pevniny
Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Dodatok
Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Orava
Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Kováčová
Pozůstatky světové potopy na Slovensku – Bánská Bystrica - Báňoš
Vláda potvrzuje: Toto je Noemova Archa
Noemova Archa byla nalezena, pohřbena ve výšce 1900 m nad mořem
Nález Noemovy archy čínskými vědci


Více informací

Pokud máte zájem zhlédnout další důkazní materiály a vidět obrázky které prezentujeme na webu ve větším rozlišení, tak máte možnost zakoupit si v našem e-shopu naše biblické noviny v tištěné podobě (20,- Kč + poštovné).Sponzoring a dary

Sponsoring und Spenden

Sponsorship and donations

Programování © 2008–2015 MARF reklamní agentura & grafické studio, obsah © 2006–2015 Milan Latka, DUOTISK s.r.o.