Biblické Archeologické Noviny - Biblická archeologická fakta
Novinky | Informace | Odkazy | E-shop | Ron Wyatt | Přednášky
Noemova Archa | Sodoma a Gomora | Truhla smlouvy | Přechod přes Rudé moře | Pravá hora Sinaj | UR | Archiv

Přeložit s Google Translator

 
20. června 1987 založila Turecká vláda novou přírodní rezervaci Noemovy Archy.
Nedávno znovu objevená města Sodoma, Gomora a okolí jsou důkazem biblické zprávy.
V roce 586 př. Kristem babylonská armáda zničila velkolepý chrám krále Šalamouna.
Na dně Rudého moře byl nalezen hřbitov koní, lidí a vozů. Místo není na Sinajském poloostrově.
Úžasný důkaz objevený v poušti Saudské Arábie určil skutečnou polohu biblické hory Sinaj.
 
Pokud patříte mezi příznivce biblické archeologie a máte zájem o sponzoring neváhejte nás kontaktovat.
 
Kniha
Tajné dějiny jezuitů II.
 
Kniha
Zvyk a přikázání
 
 

Několik důležitých informací


Kritika Rona Wyatta

Kritici napadli objevy A Rona Wyatta pro různé důvody. Mnozí nemají víru věřit, že Bůh může vykonávat zázraky v těchto posledních dnech. Jiní nevěří, že Ron Wyatt říká pravdu, ačkoli my se nespoléháme jen na jeho slovo A svědectví. Mnoho jiných, včetně mě viděli důkazy také. Další kritici jsou uvnitř žárliví, že jeden muž mohl najít všechny tyto objevy, ale oni ne, i když se vydávají za následovníky Boha. Další lidé zase posměšně tyto fakta odmítají, aniž by řádně předložený materiál studovali. Někteří do zmíněných lokalit zavítali, aby „viděli to", co „vidět chtěli." Odvolávají se na neexistenci těchto nalezišť. Opírají se o vyjádření vědců a snaží se místo zkoumání v bibli, odvolávat na světskou vědu, nebo na vžité tradice, které jsou v protikladu s biblickým tvrzením. Jak je možné hledat odpověď u těch, kteří popírají samotnou podstatu existence těchto biblických příběhů a Boha samého? Je nanejvýš zřejmé, že na tomto základě nebudou uznávat zmiňované nálezy, neboť zaznamenané příběhy v bibli mají pro ně nereálný teologický základ. Tvrdí že jde o přírodní úkazy, nebo vymyšlené a lživé údaje. Nechám na samotných studentech tohoto materiálu, aby si udělali úsudek, aniž bych někoho za každou cenu přesvědčoval. Jen bych rád zmínil, že uvedené nálezy nejsou „mým" nálezem, ale má základ v mnoha dalších údajích, které zde zanechali historikové (např. J. Flavius, A. Musila, bible, korán atd.), mnozí amatérští archeologové ( R. Wyatt, J. Gray, B. Fry, atd.), a nebo také vědci jako například Dr. Lennart Moller. Obviňovat mě tudíž z podvodu, by znamenalo, obvinit všechny zmiňované ze lži a podvodu. Zvláštní je, s jakou zatvrzelostí tito „křesťané“ tato fakta odmítají, i když se Bibli nepříčí A nikoho nenavádí k špatnostem či bludařství. Ve své pýše přebírají jen všeobecně rozšířené postoje svých blízkých, nebo vedoucích. Nedokáží překonat, že obyčejní lidé bez příslušného vzdělání předkládají tyto fakta. Oponují svým vzděláním, všeobecnými nálezy apod. Tito rádoby křesťané zapomínají na hlavní fakt, kde i náš vzor, při večeři s apoštoly se snížil na „obyčejného“ služebníka lidí A z Krále se ponížil na služebníka. Ale můžeme očekávat že svět uvěří tomu, co pro nás Bůh zachoval jako demonstraci pro lidstvo na konci času? Ďábel v zášti pracuje proti těm, kteří pro Boha pracují, ale my známe Boží účel v tomto plánu. Příteli, dívejte se prosím na důkazy A neposlouchejte lži které se objevují nejen v diskuzích na internetu bez seriózních základů A v nekřesťanském způsobu. Tito jsou polapeni k tomu, aby napadali Boží práci. Důkazy jsou skutečné A dovolují se svobodně rozhodnout, jestli tyto objevy jsou z Boha nebo ďábla. My nemusíme čekat na vědecké vyjádření, které nám dřív nebo později dosvědčí, co je opravdové. Oni A mnozí však ještě dnes nevěří v předpotopní archu A v jiné biblické události.

Milan Latka


Proč tyto www stránky?


Archeologie a biblická historie

K vzniku tohoto článku mě přivedl fakt, že stále mnoho kritických hlasů z řad spoluvěřících občanů mne obviňuje z „Dänikenovství“, snahou se obohatit a že pro křesťanství tato „slátanina“ nemá žádný přínos. Když se slušně oprostím od stále všehovysvětlujících komentářů a obhajob, rád bych zde v krátkosti předložil pár důvodů k zamyšlení nad mou snahou vytvořit tyto stránky.


Předmět a sled tohoto článku

Tento článek nese název „Archeologie a biblická historie“ a nikoliv pouze „Archeologie a Bible“. Častokrát knihy a různé články, pojednávající o archeologii a Bibli obsahují různorodou sbírku materiálu, které schází jednotící prvek. Na těchto internetových stránkách se snažím sledovat postup biblické historie, jako sjednocující nit a ukázat, jak archeologické nálezy osvětlují a potvrzují postupné události biblické historie. Má i snahu po naší utvrzení víry. Mojí snahou je, aby tyto stránky sloužily jako částečný souhrn biblické historie a zároveň jako zdroj informací o vztahu archeologii k Bibli. Tyto stránky nevyčerpávají žádné zvláštní pole, ale uvádí spíše na mnohá pole.


Jak event. používat tyto stránky?

Ten, kdo má v prvé řadě zájem poznávat, jak archeologie osvětluje a potvrzuje Bibli, zjistí, že je užitečné si tyto stránky pročíst. Taky je možné je používat jako souhrn důkazů pro druhé což je prvořadým úkolem křesťana, aby slušně a laskavě druhým ukázal na Boží pravdy, třeba i v archeologických důkazech. Není slušné pro křesťana, aby mne za tyto stránky napadal na veřejnosti, jak mnozí činí, neboť tak poškozují celé Boží dílo, a to tím, že mne zostuzují před nevěřícíma, vytvářejí dojem nesourodosti, nejednotnosti, hádavosti, řevnivosti, záště a jiných vlastností, které nevěřící spoluobčany utvrzuje v nevěrectví.

Těchto stránek můžeme také používat jako systematického studia na téma: „Jak osvětluje archeologie Bibli?“ Mnohé části těchto stránek nám mohou poskytnout materiál, který Bibli zároveň osvětluje i potvrzuje, a proto může být na tomto poli právě tak dobře použit. Čtenář také zjistí, že mnohé části, které zdánlivě nemají vztah k archeologii, přesto se na některé archeologické údaje vztahují a vrhají světlo na jejich osvětlení, o nichž se pojednává. Ať jsou tyto www stránky užitečně použity jakýmkoliv způsobem, jen ať učiní mohutnějšími velké události a velké pravdy Písma, jak nám jsou osvětleny a potvrzeny archeologickými objevy a slouží nám jako mocný nástroj pro záchranu mnoha duší ve světě, kteří o těchto událostech ještě neslyšeli.


Funkce biblické archelogie

Ne jeden člověk se táže: „Jaký význam vůbec má archeologie vzhledem k Bibli?“ Chtěl bych zdůraznit, že mnohá místa Bible, která byla dlouho hádankou pro vykladače, byla snadno vysvětlena, když bylo na ně vrženo nové světlo archeologických objevů. Jinými slovy, archeologie osvětluje text Písma a tak skýtá hodnotný příspěvek na poli biblického výkladu a exegese. Kromě osvětlování Bible, sama archeologie také potvrdila nesčetná místa Písma, která kritikové zavrhovali jako nehistorická a odporující současným známým faktům. Tato stránka archeologie však tvoří hodnotnou část obrany Písma, zvanou všeobecně apologetickou. Celkem může být řečeno, že dvě hlavní funkce biblické archeologie jsou: OSVĚTLENÍ a POTVRZENÍ Bible.


Bible historickou knihou

Bible je historickou knihou a velké pravdy křesťanství jsou založeny na historických skutečnostech, v nich obsažených. Odmyslíme-li si skutečnost narození z panny, skutečnost pravdy kříže a skutečnost zmrtvýchvstání, bude naše víra bez základu. Jelikož zjevení Nového Zákona stojí na základě Starého Zákona, má pro nás Starý Zákon velikou důležitost. Přesnost a historičnost Písem jako Slova Božího a jako jediného Božího zjevení byla popírána destruktivními kritiky, kteří zmenšovali hodnotu Bible bod za bodem. Například někteří kritikové tvrdili, že zprávy o Abrahamovi jsou legendární, že Mojžíšův zákoník byl formulován staletí po době Mojžíšově, nebo že Mojžíš byl pod vlivem drog, když psal desatero, že takový národ, jako Chetitové byl buď legendární, nebo bezvýznamný, že kniha Soudců obsahuje „pěkné povídky“ a nikoliv historické zprávy, že různé postavy jako Sargon a Sanballat byly nehistorické. Archeologické objevy však ukázaly, že tato kritická obvinění a mnohá jiná jsou nesprávná a že Bible je věrohodná právě v těchto místech, která byla označována za nespolehlivá.

Jedna paní jednou prohlásila: „Konec konců, Bible je historickou knihou. Což nemáme očekávat, že její tvrzení jsou pravdivá?“ Zdá se, závěr jejího tvrzení byl, že nikdo by se neměl pozastavovat nad způsobem, jímž archeologie potvrzuje Bibli. Konečně, je to historická kniha a zjistí-li někdo, že potvrzena archeologií, co je na tom? a dále, přivádím snad těmito stránkami někoho k satanovi? Navádím těmito www stránkami, aby lidé kradli či zabíjeli? Smyslem těchto stránek je přivést lidi k zamyšlení a víře ve věci minulé a tím vytvořili nadějný základ víry pro věci budoucí… Poukázal jsem již na to, že mnozí kritikové se snažili zdiskreditovat Bibli výpověďmi, že určitá její tvrzení jsou nepravdivá. a někdy se zdálo, že některé z těchto kritických obvinění je podloženo údaji starých historik, kteří tvrdili něco, co neodpovídá biblickým zprávám.


Účel a povaha biblické historie

Biblická historie není v prvé řadě zvěst o touze člověka po Bohu. Je to spíše zvěst o Božím zjevení pro člověka. Pohanská náboženství mluví o tom, jak člověk hledá Boha, nebo bohy, ale Písmo je vlastním zjevením Boha pro nás. Vypravuje nám, jak od počátku mluvil Bůh k člověku v Edenu, jak později vedl Noema, jak povolal Abrahama z Uru, jak mluvil k prorokům a konečně, jak dal největší zjevení ve svém synu Ježíši Kristu. Věřící člověk nevěří v Bibli pouze proto, že tato zpráva o Božím zjevení je životně důležitá pro veškeré lidstvo, ale že je také přesná v každém ohledu. Věřme také, že pisatelé Bible si zachovali svou osobitost, užívali své vlastní slovní zásoby, podávali své vlastní paměti své přímé poznání a úsudky, přitom však byli ochráněni před jakýmkoliv bludem a byli Bohem tak vedeni, že vyjádřili přesně to, co si Bůh přál oznámit. Toto vedení nebylo tak neurčité, že by zabezpečilo pouze hlavní ideu, nebo pojem, který chtěl Bůh sdělit, ale vedlo i k přesnému výběru slov, bylo-li to podstatné pro sdělení poselství. V těchto slovech je obsažen můj názor na „verbální inspiraci“, totiž, že Bůh vedl i volbu slov, bylo-li toho zapotřebí. Na druhé straně však zavrhujeme diktační teorii inspirace, která činí celý proces pouhou mechanickou operací, olupuje pisatele o jeho osobitost a činí z něho stroj. Souhrnem souhlasím s Gausenovou teorií inspirace, která učí, že inspirace je „ona nevysvětlitelná moc, kterou Duch Boží vysílal na autory svatých Písem, aby je vedl i při používání slov a aby je zároveň chránil před každým bludem a každým opomenutím.“ Bible není vědeckou učebnicí. Mluví-li však o věcech, které mají vztah k vědě, je přesná. Písmo například netvrdí, že je astronomickou knihou, ale když Job mluví o Arkturu (Job 38:32), píše o tom v souhlase se známými astronomickými fakty. Někdo kdysi řekl: „Písmo nebylo napsáno v prvé řadě za tím účelem, aby nám vyprávělo, jak se nebesa pohybují, ale aby nám sdělilo, jak se do těch nebes můžeme dostat.“ Přesto je obsah všech Písem vědecky a historicky přesný a vědecké i historické zmínky v Bibli jsou stále osvětlovány a potvrzovány moderními objevy.


Technika dnešní archelogie

Moderní archeologická metoda se vyvinula během posledních sto let. Roku 1838 Edward Robinson, profesor biblické literatury na Union Theological Seminary, v USA – New York, přijel z Ameriky do Palestiny a během krátké návštěvy zjistil totožnost mnoha biblických míst, z nichž byla vykopána v dalších letech 19. a 20. století. Nemnoho skutečných vykopávek bylo podniknuto v Palestině. Několik let dříve, v roce 1840 bylo odkryto Ninive v Mezopotámii. Mnohá práce konaná v raném 19. století záležela spíše v honbě za poklady, než ve skutečně vědeckém podnikání. I druhé polovině 19. století byly mnohé vykopávky spíše honbou za muzejními exponáty. Dnes je obraz naprosto odlišný. Archeologická vykopávka je plánovaná vědecká výprava. Vlády Izraele, Iráku apod., žádají od excavatorů, aby si opatřili povolení od příslušných úřadů. Světský archeolog nevychází do pole s prvotním cílem osvětlit nějaký bod historie, nebo potvrdit nějaké místo podle Bible, ale spíše chce zjistit, jaká tajemství skrývá pahorek. Rozumí se, že jeho objevy často osvětlí nějaký historický bod, nebo potvrdí sporné místo v Bibli. Například, pečlivé datování některých drachen v Bethzuru například dokázalo platnost jedné části z Nehemiáše. Z podstaty věci je ovšem větším přínosem, když se těchto expedic účastní věřící lidé, neboť věci vidí v jiném – biblickém, světle. Nedělal bych rozdíl mezi profesionálním, nebo amatérským archeologem. Příkladem může být R. Wyatt a jiní. Není přece řečeno, že objev musí být v režii učených archeologů a zapovězen amatérům. Praxe nám ukazuje, že to není pravidlem.


Budoucnost archelogie

Edward Chiera ve své poutavé knize o hliněných tabulkách praví, že 99% babylonských hliněných tabulek není ještě vykopáno a A.T. Olmstead řekl krátce před svou smrtí r. 1945, že asi půl milionu hliněných tabulek, které již byly objeveny, je třeba ještě číst a zkoumat. Je také pozoruhodné, že při vykopávkách nenalezneme pouhou duplikaci materiálu nebo informací, které již byly známé z předcházejících vykopávek. Uvážíme-li toto všechno, musíme být plni naděje vzhledem k budoucnosti v oblasti archeologického bádání. Vždyť i v Bibli máme toto zaslíbení dáno v Lukáši 19:40 a Abakuku 2:11 atd.


Užitečnost archelogie právě dnes

Existuje již hojnost materiálu, který by měl biblický odborník použít při svém studiu a při vyučování Písma. Když pomineme některé „neseriozní“ zdroje, které jsou spíše zaměřeny na honbu za senzací a mají spíše příchuť byznysu…Například každá z 50-ti kapitol v knize Genesis je buď osvětlena, nebo potvrzena nějakým archeologickým objevem. Když tu máme takovou spoustu materiálu po ruce, který nám pomůže lépe porozumět Písmu, můžeme lépe přivést druhé lidi k poznání Boha. Takto lze ukázat jejich hodnotu a je škoda tyto materiály nepoužít na tento účel. Tím způsobíme, že druzí ocení historický sled biblických událostí, ale se nanovo přesvědčí o významu velikých duchovních pravd, které jsou v nich obsaženy. a jeden příklad za všechny, kdy nás Mistr nabádá k šíření radostné zvěsti o něm - Marek 16:15 A řekl jim: Jděte po celém světě, a kažte evangelium všemu stvoření.


Oznamujeme všem příznivcům české biblické archeologie, že dne 22.4.2009 tragicky zemřel pan Milan Kruliš z Vlašimi, ve věku nedožitých 77 let. Jde o jednoho z prvních českých badatelů v této oblasti, který se o problematiku biblické archeologie zajímal intenzivně a také v roce 2004 navštívil Noemovu archu v jihovýchodním Turecku. O tomto odvážném člověku jsem se dozvěděl z časopisu Volání uprostřed noci, v čísle 09-10 2004, kde jsem si o panu Milanovi přečetl jeho poznatky (celý článek - první strana, druhá strana). Díky jemu jsem začal mít o tento objev zájem a začal ho zkoumat podrobně. V Milanovi ztrácím podporu v této oblasti, neboť bylo málo lidí jako on, kteří mě podpořili byť aspoň slovem... V dnešní době něvěry, závisti, nenávisti a povyšování mi byl útěchou, protože prožíval podobné zkušenosti jako já. Vím, že absolvoval mnoho mnoho přednášek a byl aktivní v propagaci biblické archeologie až do závěru svého života, byť mu již zdraví natolik nedovolovalo se plně zapojit. Chci touto cestou poděkovat za tohoto člověka Bohu, že mu dal životní cíl v této podobě a mohl své nadšení přenést na další občany ČR. ZDE je možné shlédnout kratičké video ze soukromé návštěvy pana Latky u pana Kruliše v roce 2004.

Milan Latka

Milan Kruliš


Chci touto cestou poděkovat panu Salovskému z V. Británie za pomoc při práci na těchto objevech. Jeho úsilím je přeložena velká část knih od J. Graye, nadabovány DVD a další pomoc při konzultacích a překladech ze zahraničím. Chtěl bych Vám všem také sdělit, že tento člověk si za svoji obrovskou práci nevyžádal žádnou finanční odměnu, byť jsem mu ji nabízel. Je to příklad křesťana, který opravdu svoje "hřivny" dává ve prospěch Božího díla. Tímto mu děkuji za celou ČR, že provedl značnou část práce ve prospěch bibl. archeologie a její šíření. Na snímku z roku 2008 je pan Salovský se svojí sestrou – paní Honkovou z Brna, která se rovněž zasadila o propagaci a šíření této tématiky po ČR.

M. Latka

pan Salovský se svojí sestrou – paní Honkovou z Brna


Tabulka s koordináty biblických archeologických objevů Rona Wyatta a dalších dle Gogole Maps a Gogole Earth.

Lokalita Latitude Longitude
1) Noah's Ark, Turkey (Noemova archa) 39.440621 44.234543
2 Tourist center, Turkey (Turistické návštěvní centrum) 39.442787 44.233526
3 Noah's House, Turkey (Dům Noema) 39.632278 43.987808
4 Noah's Altar, Turkey (Norkův oltář) 39.642846 43.961973
5 Anchorstone, Turkey (Kotevní kámen) 39.625443 43.995056
6 Dogubyazit, Turkey (Správní město v oblasti nálezu Archy) 39.547130 44.079854
7 Sodoma, Izrael (Biblické zničené město) 31.108838 35.364485
8 Segor, Izrael (Biblické zničené město) 31.073035 35.371435
9 Gomora, Izrael (Biblické zničené město) 31.330099 35.368741
10 Adama, Izrael (Biblické zničené město) 31.801105 35.479959
11 Seboim, Israel (Biblické zničené město) 31.902046 35.491745
12 Sphinx at Gomorrah, Israel (Sfinga u Gomory) 31.320991 35.372325
13 Masada, Dead Sea, Israel (Pevnost) 31.311369 35.363124
14 Red Sea crossing site, Saudi Ar. (Místo přechodu Rudého moře) 28.947356 34.849185
15 Red Sea, Saudi Arabia 28.507956 34.805878
16 Elim, Saudi Arabia (Biblické město) 28.575040 34.877374
17 Raphidim, Saudi Arabia (Biblické město) 28.726547 35.236195
18 Plateau of 70 elders, Saudi Arabia (Místo 70 starších) 28.588596 35.371890
19 Eliah's Cave, Saudi Arabia (Eliášova jeskyně) 28.588509 35.374629
20 Gold Altar, Saudi Arabia (Oltář zlatého telete) 28.581329 35.396134
21 Mount Sinai, Saudi Arabia (Hora Sinaj) 28.595244 35.336177
22 Guard house & fence, Saudi Arabia 28.586819 35.385658
23 Moses altar, Saudi Arabia (Mojžíšův oltář) 28.584386 35.378760
24 Traditional Mt.Sinai, Egypt (Tradiční hora Sinaj) 28.539463 33.974585
25 Sakkara, Egypt (Biblické město) 29.869926 31.216365
26 Solomon's Column at Nuweiba, Egypt (Sloup krále Šalomouna) 28.969812 34.642606
27 Christ's tomb, Israel (Kristův hrob) 31.784043 35.230077
28 Crucifixion site, Israel (Místo ukřižování Krista) 31.783637 35.230445
29 Golgota, Israel 31.783668 35.230975
30 Mt. Ararat, Turkey (Hora Ararat) 39.709351 44.294940

Shrnutí všech nejdůležitějších objevů v ověřeném vydání autorem Milanem Latkou – české filmové i knižní vydání. Na požádání Vám provedeme audiovizuální přednášku kdekoliv v ČR. Jesliže máte zájem o některou nabídku, pište při objednávce do poznámky v e-shopu.


Kontakt pro ČR a Slovensko:

e-mail: infovusam@stonline.sk
tel: 00421455402101
mobil: 00421903043264
poštová adresa: Volčko J., Krné 67, 962 12 Detva


Pár slov autora webu na závěr

Na závěr bych rád sdělil ještě několik důležitých informací. Noviny i mé cesty vznikly na základě zhlédnutí Grayeových dokumentů a z popudu článků od pana Kruliše ve „Volání uprostřed noci". Stalo se tak v roce 2005 a puzen zvědavostí, zda se vše zakládá na pravdě, jsem se rozhodl některá místa navštívit a po vzoru R. Wyatta a J. Graye a dalších vše ověřit pro český národ, který tyto informace nemá. Nejsem členem žádné církve a nikým nejsem podporován. Žádal jsem o pomoc náboženské i státní úřady, ale s nedůvěrou a pochybnostmi mne odmítly a naopak je vyvíjen proti mě a této práci kritická a pomlouvačná kampaň. Vše jsem podnikl sám a se svými finančními prostředky. Tyto materiály jsem zpracoval a předložil široké veřejnosti, které byly například prezentovány v České televizi 12.4.2006 na ČT1 v pořadu „DOBRÉ RÁNO". ZDE se můžete podívat na záznam. Z důvodů nedostatku místa a prostředků zde není možné do detailu rozebrat veškeré informace, které jsou obsáhlé. Pro tyto účely jsem připravil videonahrávky, knihy od J. Graye, R. Samsing a jiných, které jsou již přeloženy do českého jazyka. Před rozvinutím zájmu o biblickou archeologii v roce 2005 jsem se aktivně zajímal o problematiku překladů bible, jejich změn a historii v českých zemích. Pro tuto činnost se mi podařily nashromáždit originální vydání biblí a jiné náboženské tisky od roku 1502 do současnosti, která jsou v českých poměrech, jako soukromá sbírka, jedinečná. Tuto ojedinělou sbírku jsem měl možnost taktéž prezentovat v České televizi v dubnu roku 2003 na ČT1 (a PRIMA), v pořadu „TOULAVÁ KAMERA" - ZDE je možné shlédnout celý záznam. Celou sbírku je možné zhlédnout ZDE. V tomtéž roce - 24.12. 03, jsem oslovil veřejnost prostřednictvím Českého rozhlasu Ostrava v pořadu „ZASTAVENÍ NAD BIBLÍ", kde jsem se opět snažil občanům zprostředkovat můj pohled na bibli a její význam. Celý záznam je možné si poslechnout ZDE.

Milan Latka

Na levém snímku jsem u Šalomounova sloupu v Nuweibě. Na pravém snímku v Sodomě a Gomoře u Mrtvého moře. Snímky jsem zařadil z důvodu pochybností, zda jsem dané oblasti vůbec navštívil a ověřil.


Více informací

Pokud máte zájem zhlédnout další důkazní materiály a vidět obrázky které prezentujeme na webu ve větším rozlišení, tak máte možnost zakoupit si v našem e-shopu naše biblické noviny v tištěné podobě (20,- Kč + poštovné).Sponzoring a dary

Sponsoring und Spenden

Sponsorship and donations

Programování © 2008–2015 MARF reklamní agentura & grafické studio, obsah © 2006–2015 Milan Latka, DUOTISK s.r.o.