Biblické Archeologické Noviny - Biblická archeologická fakta
Novinky | Informace | Odkazy | E-shop | Ron Wyatt | Přednášky
Noemova Archa | Sodoma a Gomora | Truhla smlouvy | Přechod přes Rudé moře | Pravá hora Sinaj | UR | Archiv

Přeložit s Google Translator

 
20. června 1987 založila Turecká vláda novou přírodní rezervaci Noemovy Archy.
Nedávno znovu objevená města Sodoma, Gomora a okolí jsou důkazem biblické zprávy.
V roce 586 př. Kristem babylonská armáda zničila velkolepý chrám krále Šalamouna.
Na dně Rudého moře byl nalezen hřbitov koní, lidí a vozů. Místo není na Sinajském poloostrově.
Úžasný důkaz objevený v poušti Saudské Arábie určil skutečnou polohu biblické hory Sinaj.
 
Pokud patříte mezi příznivce biblické archeologie a máte zájem o sponzoring neváhejte nás kontaktovat.
 
Kniha
Tajné dějiny jezuitů II.
 
Kniha
Zvyk a přikázání
 
 

Bibilická numerologie a spojistosti


ÚVOD DO BIBLICKÉ NUMEROLOGIE

Věda a matematika dokazuje, že bible je doslovně inspirovaná nadpozemskou inteligencí, nebo-li Bohem. Nově objevené a probádané skutečnosti to dokazují s matematickou přesností. Dovolte mi proto vážení čtenáři a badatelé, abych vám i já na těchto www stránkách přinesl tyto nové, stejně šokující fakta jako archeologické objevy, i tuto novou oblast důkazů o existenci nadpřirozena – vyšší inteligenci. Tak jako v archeologické oblasti, tak i v této sekci budu předkládat jen nezvratná fakta, která jsou založena na přesných údajích. Mnozí křesťané a lidé se domnívají, že biblická numerologie nemá v křesťanství své místo a je šarlatánstvím (satanského původu). To ale není pravda a jde o dezinformaci, jako třeba v případě knihy od J. Graye – Bodnutí škorpiona, kde je proveden odborný výklad o biblické astronomii a jejím významu a i v tomto případě je mylně zaměňována astrologie za astronomii. Tak i v tomto novém vědním oboru, budete překvapeni, co všechno skrývá tento obor biblické numerologie. Doporučuji každému badateli, aby byl trpělivý až do konce všech předložených informací a bude překvapen těmto novými informacemi, o kterých asi ještě nikdy neslyšel. Data a důkazy budou předkládány postupně. Upozorňuji však, že tento obor zkoumání není pro některé lidi srozumitelný, a to pro svoji náročnost chápání matematických spojitostí. Budu se proto snažit tyto důkazy předložit v takové formě, aby je mohl pochopit široký okruh lidí a aplikovat jádro informací dál široké veřejnosti. Je proto nanejvýš důležité, vnímat předloženou látku pomalu a i opakovaně se vracet v textu zpět, pro lepší pochopení (mám osobně vyzkoušeno, že 3x přečtený text dává teprve smysl). V závěru předložených údajů a dat bude také zveřejněn materiál jediného člověka v ČR a snad i na světě, který tyto fakta dokázal dovést na fantastickou úroveň, neboť se těmito důkazy zabýval celý svůj život, pana Kouby Th.D. Věřím, že tyto fakta, budou mít stejně „výbušný” charakter jako již předložené archeologické objevy.

Nové předkládané skutečnosti dokazují, že bible je doslovně inspirovaná inteligencí, která nemůže pocházet z této planety. Dokazují to nejen nové archeologické objevy, ale i tyto nové předložené údaje, které s matematickou přesností dokazují, že člověk nemohl napsat bibli se svým inteligenčním potenciálem v době, kdy byla bible postupně sepisována. Zde je nyní matematický důkaz o tom, že bible je inspirována „vnější” inteligencí. V těchto dalších řádcích vás přesvědčím o tom, že se vyplatí jak teologům, vědcům i laikům klidně a pečlivě uváženě prostudovat podivuhodná tajemství odhalená na těchto stránkách, která jsou skryta ve slovech původního biblického textu. Předložený materiál je podán pečlivě a přesně a může obstát i při důkladném vědeckém zkoumání. Jediným předpokladem, který musí badatel splnit je upřímnost, trpělivost, moudrost a láska k pravdě. Musí zkoumat tyto věci s otevřenými smysly bez jakéhokoliv předsudku, či zaujatostí. Předkládané vědecké skutečnosti jsou předloženy s co největší jednoduchostí, ať to umožní každému čtenáři bez enormní námahy porozumět předloženým důkazům.

O CO TEDY JDE?

Pro někoho ne nově objevené skutečnosti, které zde předkládám, mají ten význam, že na základě vědy dokazují, že je nemožné, aby byla bible sepsána na základě lidské inteligence, ale že má nadpřirozený charakter. Tento nový vědní obor nás přivádí k poznání, že máme před sebou vědecký exaktní důkaz, který nás přesvědčuje o božské a verbální inspiraci bible.

Tyto nově zjevené skutečnosti nenalezneme na povrchu původního textu bible, ale zůstaly po staletí skryty tajemným a zvláštním způsobem ve struktuře textu a byly objeveny teprve v dnešní moderní době. Jde o jakousi formu trojrozměrného tělesa, kdy při pohledu na něj z určitého úhlu vidíme dvě strany předmětu. Ale při pootočení, či změně úhlu pohledu na zkoumaný předmět, se nám objeví nové tvary a strany. Opakující se důkazy nejsou nahodilé snad dvakrát, nebo třikrát, nýbrž mají matematický charakter, který se opakuje s přesností stokrát či tisíckrát. Tyto fakta působí zmatek v uvažování ateistů, kteří popírají existenci boha, neboť jako v případě biblické archeologie, tak i v tomto případě se nepodařilo a ani nepodaří vyvrátit předložená fakta. Naopak by měli tyto důkazy sloužit jako prostředek k poznání boha a uznání jeho existence. Předložené materiály, by měly sloužit k přijetí bible, jako bohem inspirované zprávy a oživení. Nepochybně bez přihlédnutí k pochybným „protidůkazům” všemožného druhu v neprospěch biblické archeologie i biblické numerologie, jde o největší důkazy pro tuto planetu od doby, kdy zde žil Ježíš Kristus. Proto používám výrazu „úžasné nové objevy”, neboť nikdo z lidí před námi neměl tyto fantastické důkazy k dispozici. Myslím si, že to není náhoda, ale přesně matematicky plánová akce, neboť dnešní lidstvo v současnosti pokročilo ve vědních oborech natolik, že původní archaický charakter evangelizace selhává a křesťanstvo je na postupném ústupu ze svých léta (mnohdy krví) vydobytých silných pozic, tak jako mělo dříve. Na svých archeologických přednáškách jsem se i krátce vždy zmínil o tom, že v křesťanském světě společenstvích, již delší dobu přetrvává systémová a věroučná krize. Bůh toto věděl, a proto dal lidem k dispozici nové „úžasné objevy,” aby se jich chopilo a použilo ve prospěch důkazů o jeho existenci a tím oživil jejich evangelizačního ducha a pozvedl církve na novou reformovanou úroveň. Nová doba nevyžaduje jen nové postupy a metody práce, ale také hlavně důkazy. Zde je máme k dispozici, a přesto jich opět neumíme využít.

Jistě u většiny čtenářů těchto prvních vět, které jsem napsal v úvodu napadne, o jaké skutečnosti jde, které jsou skryty pod povrchem původního biblického textu? Jak mohou tyto fakta podat vědecký důkaz, že je nemožné, aby bible mohla mít svůj původ pouze v lidském duchu, nýbrž, že je od boha inspirovanou knihou? Kdo odhalil tyto skutečnosti, jak a kdy byly zjištěny? Proč byly teprve nyní odhaleny? A jaký mají pro nás význam? Tyto a další otázky jistě napadnou každého, koho budou tyto věci zajímat. Dříve, než mohou být tyto věci vysvětleny, je nutné badatelům připomenout následující.

Veliký požadavek, který si bible pro sebe klade.
Bible si již sama od sebe dělá nárok na to, že je od boha inspirovanou knihou. Samá píše: „Veškeré Písmo od Boha je vdechnuté a užitečné k učení, k trestání, k napravování, ke správě, která náleží ke spravedlnosti.” 2.TIM. 3:16 Výraz „od Boha vdechnuté” je překlad řeckého slova „theopneustos,” doslova bohem vdechnuto.” Veliký požadavek, který bible klade je v tom, že „Všeliké Písmo,” tedy celá bible je bohem vdechnuta. Bible dotvrzuje, že mužové, kteří ji psali, neučinili tak ze své vůle, nýbrž tak, jak k tomu byli vedeni Duchem Svatým. Petr píše: „nebo nikdy z lidské vůle nepošlo proroctví, ale Duchem Svatým puzeni byvše mluvili svatí Boží lidé.” Slova písma nejsou od lidí napsaná jejich vlastními slovy, nýbrž jsou dána od boha. Bůh mluvil prostřednictvím lidí. To potvrzují například následující biblické citace. „Častokrát a různým způsobem mluvil někdy Bůh k otcům skrze proroky, v těchto pak posledních dnech mluvil nám skrze svého Syna.” ŽID. 1:1 „Jakož mluvil skrze ústa svých svatých proroků, kteří byli od věků.” LUK. 1:70 „Duch Hospodinův mluvil skrze mne a řeč Jeho, jazykem mým vynesena.” 2.SAM. 23:2 „A vztáhnul ruku svou Hospodin, dotkl se úst mých a řekl mi Hospodin: aj vložil jsem slova má v ústa tvá.” JEREM. 1:9 „Ale mluv slova k nim.” EZ. 2:7 Nad prorokem, který by snad něco chtěl přidat k slovům božím svoje lidská slova, byl vysloven trest smrti. „Prorok, který by se pyšně vytahoval, v mém jménu by mluvil slova, která jsem mu nepřikázal a který by mluvil ve jménu cizích bohů, takový prorok ať umře.” 5.MOJ 18:20 „Bůh řekl k Mojžíšovi: Nepřidáte nic k slovu, kteréž přikazuji vám, ani se nic neubere od něho, abyste tak přikázání Hospodina Boha svého, kteréž já přikazuji vám, ostříhali.” 5.MOJ 4:2

Bible se tak zcela jasně vymazuje a odlišuje od lidského slova. Vyžaduje, aby její slova byla hodnocena jako boží nástroj, který je pro boha uchem a jeho ústa do nichž bůh své slovo vdechnul. Podle tohoto principu proroci jen slova, která obdrželi od boha jen opakovali. Ne vždycky pochopili plný význam toho, co napsali, ale pilně bádali tyto slova, aby lépe porozuměli smyslu těchto vět a mohli tím lépe sloužit církvi. „O kterémž spasení bedlivě přemýšleli a vystihovati usilovali proroci, kteří o té milosti, která se vám měla stát, prorokovali.” „Protož i my díky činíme Bohu bez přestání, že přijavše slovo Boží, které jste od nás slyšeli, přijali jste ne jako lidské slovo , ale jakož v pravdě jest – jako Slovo Boží, kterýž i dílo své působí ve vás věřících.” 1.TES. 2:13

Výraz „Slovo Boží”, „Slovo Hospodinovo” se vyskytuje často a má také vždy zvláštní význam. „Tak mluví Pán” a „Bůh mluvil” a podobné oznamovací věty se vyskytují v celé bibli více jak 2500x. Písmo se tedy má také přijmout ne jako lidské slovo, ale fakticky jako Slovo Boží. Bible si na to dělá nárok, že je ve skutečnosti nadpřirozenou, bohem vdechnutou, od boha danou knihou, skutečným božím slovem. A nyní tyto nedávno objevené skutečnosti, existující pod základním textem původního znění, vědecky dokazují, že to co si bible sama nárokuje, je pravda. Je knihou inspirovanou Duchem Božím. A nyní již můžeme přejít k tomu, abychom předložili zmíněné objevy a probrali je.

JAKÉ JSOU NOVĚ OBJEVENÉ SKUTEČNOSTI?

Bylo zjištěno, že údaje skryté pod povrchem původního biblického textu, jsou uložena tajemným způsobem, něco jako kryptogram. Abychom tomu porozuměli – musíme nutně vědět, co se rozumí původní biblický text. Víme, že bible se skládá ze dvou hlavních dílů, a to Starého a Nového Zákona. Je zvláštní, že oba tyto díly sepsány ve dvou odlišných jazycích – Starý Zákon v hebrejštině a Nový Zákon v řečtině. Proto když použiji v těchto výkladech výraz „původní biblický text”, tak tím myslím původní hebrejský, respektive řecký text. Tedy slovní znění, kterým byly napsány originály těchto knih. Objevy byly tedy nalezeny pod povrchem těchto originálních textů. Dále než čtenář začne chápat tyto fakta, musím pečlivě předložit speciální charakteristiku hebrejštiny a řečtiny, protože mnohé z těchto nově objevených skutečností má přímý vztah k nezvyklé charakteristice obou těchto řečí. V následující větě je srovnání s angličtinou, takže mohou být jasně pochopeny speciální zvláštnosti hebrejštiny a řečtiny. V angličtině existuje 26 písmen, která tvoří abecedu: a,b,c,d,e,f,g,h,i... atd. Dále používáme také arabské číslice: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0. Tyto číslice (znaky) jsou arabskými symboly, které používáme k vyjádření čísel. V hebrejštině a řečtině není oddělen systém písmen od systému čísel. Obě tyto řeči mají jen písmena, avšak žádné číslice a oba jazyky používají písmena k vyjádření čísel. Také jejich abecední písmena slouží k dvěma účelům – mohou současně tvořit slova a mít číselný význam. Tímto způsobem má každé písmeno přiřazeno číselnou hodnotu. Hebrejská abeceda má 22 písmen a řecká 24. V následujícím přehledu uvádím 22 písmen hebrejské abecedy a odpovídající číselnou hodnotu, kterou dané písmeno má přiřazeno:

א 1 Alef י 10 Jod ק 100 Kov
ב 2 Bet כ ך 20 Kaf ר 200 Reš
ג 3 Gimel ל 30 Lamed ש 300 Šin
ד 4 Dalet מ ם 40 Mem ת 400 Tav
ה 5 He נ ן 50 Nun
ו 6 Vav ס 60 Samech
ז 7 Zajin ע 70 Ajin
ח 8 Chet פ ף 80 Peh
ט 9 Tet צ ץ 90 Cade

hebrejská abeceda také zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hebrejské_písmo

Když následující písmena: כ, מ, נ, פ, צ v číselném významu: 20,40,50,80,90 stojí na konci slova, tak se píší v následující lehce pozměněné formě:
ך ם ן ף ץ

Následuje seznam 24 písmen řecké abecedy. Vedle každého písmene stojí číselná hodnota, kterou písmeno představuje:

Α α 1 Η η 8 Ν ν 50 Τ τ 300
Β β 2 Θ θ 9 Ξ ξ 60 Υ υ 400
Γ γ 3 Ι ι 10 Ο ο 70 Φ φ 500
Δ δ 4 Κ κ 20 Π π 80 Χ χ 600
Ε ε 5 Λ λ 30 Ρ ρ 100 Ψ ψ 700
Ζ ζ 7 Μ μ 40 Σ σ 200 Ω ω 800

znakovou soustavu naleznete i zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/řecká_abeceda

Když stojí řecké písmeno σ na konci slova, tak se píše takto: ς. Pro čísla 6 a 90 platí zvláštní znaky, které nepatří do abecedy. Hebrejská a řecká písmena mohou tedy mimo hlásky znamenat také ještě čísla – tedy: 1,2,3,4,5, atd. Každé písmenko představuje určité číslo, ke kterému je přiřazena určitá číselná hodnota. Např. písmena v řečtině mají následující číselnou hodnotu:
ρ=100 μ=40 δ=4 Z těchto písmen se tedy odvodí číselná hodnota = 144.

Tak jako každé písmeno má svou číselnou hodnotu, tak podle toho má také každé slovo číselnou hodnotu, nebo své číslo, poněvadž každé slovo se skládá z jednoho, nebo více písmen. Jako příklad uvedu řecké slovo, které známe, a to Ježíš. Potom máme:

ι η σ ο υ σ
10 8 200 70 400 200

CELKOVÁ HODNOTA = 888

Tak číselná hodnota řeckého slova Ježíš je 888. V této souvislosti je zajímavé, že číslo pro šelmu z moře je 666 (ZJ. 13:1). Každé hebrejské, nebo řecké slovo mimo písemné vyjádření (smyslu) se sebou nese i skrytou číselnou hodnotu, kterou najdeme u každého jednotlivého slova sečtením numerické hodnoty jednotlivých písmen. Nyní chápeme, že když každé hebrejské, nebo řecké slovo sečteme, dává číselnou hodnotu jak jsme si ukázali v předcházejících řádcích. Stejně tak ovšem, dává každá věta určitý součet a číselnou hodnotu. Celková numerická hodnota věty vychází se součtu číselných konstant jednotlivých písmen a slov ve větě. Následující řecká věta nám dává příklad:

ἐδάκρυσεν ὁ Ἰησους

Doslovný překlad zní: „Zaplakal Ježíš” , podle českého překladu bychom napsali Ježíš zaplakal – JAN. 11:35. Celková číselná hodnota těchto tří slov je 1743. Tedy také číselná hodnota věty je 1743. Přesně tak, jako každá věta má svou numerickou hodnotu, tak rovněž každý slovosled a každý oddíl má odpovídající číselnou hodnotu. Tímto způsobem má každá z 66 knih bible svou určitou číselnou hodnotu. Existuje jak v hebrejštině, tak i v řeckém jazyku ta zvláštnost, že v obou řečech mají písmena, věty, pořadí slov, odstavce atd. svou určitou číselnou hodnotu. Existuje ovšem jedno zvláštní číslo, ke kterému bych rád obrátil vaší pozornost. Je to číslo, které se v bibli vyskytuje mnohem častěji než jakékoliv jiné číslo, a to číslo 7.

V Egyptě následovalo 7 hladových let po 7 letech sytých, sobota byla 7. dnem odpočinku Stvořitelova díla. Když bylo dobýváno město Jericho, lid a 7 kněží se 7 troubami obcházeli 7x město. Každého 7 roku se v Izraeli neobdělávalo pole. Šalomoun stavěl 7 let chrám a po jeho dokončení slavil 7 dní svátek. Náman se po 7x myl v řece Jordánu. Po 7 dní museli bohu předkládat ohnivé oběti. V poslední knize bible – Zjevení Janově se vyskytuje číslo 7 nápadně často, a to více jak 50x. 7 církví, 7 svícnů, 7 hvězd, 7 andělů, 7 duchů, 7 pečetí atd. Před nedávnem se teprve zjistilo, že toto číslo 7 se také vyskytuje tajemným způsobem pod hlavní strukturou biblického hebrejského a řeckého textu. Když tuto skutečnost akceptujete, že se toto číslo vyskytuje tajemným způsobem v neviditelné struktuře biblického textu, tak je třeba zároveň říct, že se jedná o takový případ, který nelze dál rozvíjet a odhalit pouhým čtením slov.

Číslo 7 běžný čtenář původního textu nepozná, protože je zakomponováno (zakódováno), a to tajemným způsobem. Mnoha tisícům čtenářů, kteří bibli četli a studovali jak v hebrejském, tak i v řeckém textu tato skrytá informace unikla. Toto číslo 7 je tak hluboce skryto, že se může odhalit pouze hledáním, bádáním a matematickým výpočtem. Tato forma „zakódování” je možná odhalit až v dnešní pokročilé době poznání a výpočetní a jiné techniky. Proto také tento veliký „Architekt” zakomponoval tyto údaje do svého slova, aby v době, kdy přijde ten správný čas, byla tato informace a údaje nalezeny a použity jako zdroj poznání Jeho dokonalosti. Lidé v předchozích dobách nepotřebovali a ani nevyžadovali důkazy tohoto charakteru, protože stupeň jejich poznání jim k víře v boha stačil.

Ze struktury textu se dá získat tisíce příkladů počtu sedmi v jeho tajuplné skrytosti. Některé 7 jsou zvláště pozoruhodně skryty v neobvyklém číselném systému číselných hodnot hebrejských a řeckých písmen, slov, vět, částí textu a oddílů. Jiné 7 jsou opět jiným způsobem skryty. Avšak tyto skupiny 7 pod povrchem původního textu představují dnes odhalené a úžasné skutečnosti. Jedná se zvláště o nově odhalené fakta se vztahem k číslu 7, a sice v tak nápadné formě, že jsme tímto způsobem připraveni nechat se tímto důkazem vědecky přesvědčit. V následujících větách předložím další příklady nově objevených skutečností číselných hodnot dříve než bude podán vědecký důkaz o tom, že bible je nadpřirozenou knihou z jiného světa.

PŘÍKLADY MATEMATICKÝCH SKUTEČNOSTÍ

Které leží skryty před našim fyzickým i duchovním zrakem jsou v knize Starého Zákona, v 1. kapitole a v 1. kapitole Nového Zákona.

1.MOJ 1:1 zní: „Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.”
První „sedmičky”, které vzniknou v tomto textu, se ukáží zvláštním způsobem v hodnotách různých písem a slov tohoto verše. Jak jsme si již vysvětlili, každé hebrejské a řecké slovo i písmeno, má přiřazenou vlastní číselnou hodnotu. Předložili jsme si jako příklad slovo Ježíš, jehož číselná hodnota je 888. Následně uvádím hebrejská slova prvního verše bible. Slova uvádím přehledně v jednom řádku spolu s odpovídající číselnou hodnotou, takže čísla jsou lehce přehledná:

בּראשׁית 913 na počátku
בּרא 203 stvořil
אלהים 86 Bůh
את 401 neurčitý člen, který se nedá přeložit
השּׁמים 395 nebe
ואת 407 a (s neurčitým čl.)
הארץ 296 zemi

Hebrejština se čte zprava doleva místo zleva napravo jak jsme zvyklí. Každé počáteční písmeno tedy stojí ve slově napravo a ne nalevo. V tomto verši se vyskytují tři důležitá podstatná jména: „Bůh” - „nebe” - „země”. Odpovídající číselná hodnota těchto tří slov je 86, 395, 296. Celková hodnota těchto čísel dává součet, který je násobkem sedmi, a to způsobem pozoruhodným – 777. Při celkové hodnotě 776 by nevycházel žádný jednoduchý podíl beze zbytku. V tomto hebrejském verši nám vystupuje z jiné dimenze číslo „7” zcela pozoruhodným způsobem. Je v číselné hodnotě tří slov: Bůh, nebes, země. Pro běžného čtenáře jsou tyto údaje skryty, ale důkladným bádáním a výpočty je objevíte, i když jsou tajuplně skryty.

*** Všechny sedmičky, které se vyskytují ve struktuře textu se nadále označují jako „skupiny.” Tak zde máme „skupinu 1”, kterou v následujícím příkladu opakujeme, takže se hodí do čela řady skupin, které se vztahují k prvnímu verši Starého Zákona.

Skupina 1.
Číselná hodnota 3 důležitých slov: Bůh, nebe, země, je přesně 777 = 111x7

Skupina 2.
Je nápadné, že číselná hodnota slovesa v prvním verši 1.knihy Mojžíšovy je rovněž číslo, které se přesně nechá dělit sedmi: Stvořil znamená číselně v hebrejštině 203 = 29x7

Skupina 3.
Pozoruhodné je následující: první, obě prostřední písmena a závěrečné písmeno tohoto verše bible v hebrejském textu dávají rovněž číslo, které se nechá dělit sedmi: celková hodnota těchto 4 písmen je přesně 133 = 19x7

Skupina 4.
Číselná hodnota prvních a posledních písmen všech sedmi slov v tomto verši je vesměs rovněž číslo dělitelné sedmi. Jejich číselná hodnota je přesně 1393 = 199x7

Skupina 5.
Číslo 1393, které tvoří společnou číselnou hodnotu prvních a posledních písmen všech slov (7) se dělí opět následujícím způsobem: Číselná hodnota prvních a posledních písmen prvního a posledního slova je číslo, které dělitelné sedmi. Tato číselná hodnota je přesně 497 = 71x7
Číselná hodnota prvních a posledních písmen těchto slov, která stojí mezi prvním a posledním slovem verše (stále je řeč o 1.MOJ. 1:1) jsou rovněž dělitelné sedmi. Číselná hodnota je 896 = 128x7 (497 + 896 = 1393)

Skupina 6.
Hebrejské příčestí (částice) „ETH”, které není přeložitelné do češtiny se vyskytuje v souvislosti sedmi slov 2x. Určitý člen se také vyskytuje 2x. Číselná hodnota těchto dvou slov, která se také 2x vyskytují je rovněž dělitelná beze zbytku sedmi. 406 = 58x7

Skupina 7.
Poslední písmena prvního a posledního slova mají číselnou hodnotu přesně 490 = 70x7

Tyto číselné variace a matematické principy jsou číselné skutečnosti počtu sedmi. Přirozeně po přečtení názorných ukázek, musí badatel uznat, že standardním čtením hebrejského textu uniknou každému čtenáři skryté číselné komplexy. Jsou mistrně skryty pod zjevným textem na povrchu a mohou být odkryty pouze tímto způsobem bádání a výpočtem. Až dosud podané příklady již zmíněných sedmi skupin vysvětlují odhalenou číselnou hodnotu hebrejských písmen a slov. Číslo 7 je však ještě dále různým způsobem skryto ve struktuře prvního biblického verše, jak vám ukážu v dalších příkladech. Stále se však řídíme stejnými matematickými principy a postupy a stále probíráme 1.MOJ. 1:1

Skupina 8.
Je nápadné, že počet hebrejských slov v tomto verši není 6 nebo 8, nýbrž přesně 7

Skupina 9.
Součet hebrejských písmen v těchto sedmi slovech je rovněž dělitelný sedmi 28 = 4x7

Skupina 10.
První tři z těchto sedmi hebrejských slov obsahují subjekt (podmět a predikát , přísudek) věty. Tato tři slova jsou přeložena: Na počátku stvořil Bůh. Počet písmen v těchto prvních třech hebrejských slovech je přesně 14 = 2x7 Poslední čtyři z těchto sedmi slov obsahují objekt (předmět) věty. Tato čtyři slova zní: nebezemi. Počet písmen je 14 = 2x7

Skupina 11.
Tato poslední čtyři hebrejská slova obsahují dva předměty. První je „nebe” a druhý je „země”. Počet písmen pro první předmět je přesně 7 pro druhý předmět rovněž přesně 7

Skupina 12.
Tři hlavní slova (podstatná jména) v tomto verši o sedmi slovech jsou: Bůh (podmět) a nebezemě (oba předměty). Počet písmen v těchto třech slovech je přesně 14 = 2x7 ve zbývajících 4 slovech 14 = 2x7

Skupina 13.
Nejkratší slovo je uprostřed. Počet písmen tohoto slova spolu s počtem nejbližšího nalevo je přesně 7

Skupina 14.
Počet písmen tohoto nejkratšího slova spolu s počtem písmen nejbližšího slova napravo je přesně 7

Až dosud uvedené příklady představují jen některé z úžasných souvislostí, které se vyskytují ve struktuře tohoto prvního verše bible. Abych vás nezatěžoval těžkým přemýšlením, nebudu již uvádět další přesné matematické rovnice, které se vztahují jen k tomuto prvnímu verši bible!! Ale existují další tucty podivuhodných číselných kombinací a variací na téma „7” a jejich dělitelnosti beze zbytku. Nyní by jste si měli celou stať přečíst pomalu znovu od značky *** kde následuje šedozelený text, a to tak dlouho opakovat, až předložené údaje zcela pochopíte a odhalíte skrytý význam toho co jsem vám popsal. Až nyní, doceníte hlubokost skrytého číselného kódu, který zde zanechal „Velký Architekt.” Pokud tento proces obrátíte naruby a budete chtít něco podobného vytvořit v opačném gardu, a to i za pomocí výpočetní techniky, nedosáhnete tohoto výsledku, aniž by vám výsledek dával smysl a zapadal do sebe jak hlavolam !!

Dříve ovšem, než se badatel přesvědčí o tom, že tyto číselné prapodivnosti jsou vědeckým důkazem a ne žádnou smyšlenou konstrukcí, neboť matematika je založena na jasných pravidlech a daných faktech a že tudíž nemůže být za žádných okolností vymyšlena lidským mozkem, nýbrž inspirací z jiné dimenze, musíme si uvést ještě další příklady z jiných biblických oddílů.

V následujícím textu je několik příkladů nově objevených sedmičkových skupin, jak se vyskytují zvláštním způsobem pod povrchem řeckého textu prvního verše v Novém Zákoně.

Matouš 1:1-17 - Číselná hodnota rodokmene Ježíše Krista.

na úvod si uvedeme originální řecký text Matoušova evangelia. (číselnou hodnota slov si buď každý spočítá podle tabulky na začátku této knihy, nebo je graficky uvedena v příloze formou grafu).

Matouš 1:1

Bi,bloj gene,sewj VIhsou/ Cristou/ ui`ou/ Daui.d ui`ou/ VAbraa,mÅ
Listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova. -7 slov

Grafický výpočet

Matouš 1:2

VAbraa.m evge,nnhsen to.n VIsaa,k, VIsaa.k de. evge,nnhsen to.n VIakw,b, VIakw.b de. evge,nnhsen to.n VIou,dan kai tou.j avdelfou.j auvtou/,
Abraham měl syna Izáka, Izák Jákoba, Jákob Judu a jeho bratry, - 8 slov

Grafický výpočet

Matouš 1:3

VIou,daj de. evge,nnhsen to.n Fa,rej kai. to.n Za,ra evk th/j Qama,r, Fa,rej de. evge,nnhsen to.n ~Esrw,m, ~Esrw.m de. evge,nnhsen to.n VAra,m,
Juda Farese a Záru z Támary, Fares měl syna Chesróma, Chesróm Arama. -6 slov

Matouš 1:4

VAra.m de. evge,nnhsen to.n VAminada,b, VAminada.b de. evge,nnhsen to.n Naassw,n, Naassw.n de. evge,nnhsen to.n Salmw,n,
Aram měl syna Amínadaba, Amínadab Naasona, Naason Salmóna, - 3 slova

Matouš 1:5

Salmw.n de. evge,nnhsen to.n Bo,ej evk th/j ~Raca,b, Bo,ej de. evge,nnhsen to.n VIwbh.d evk th/j ~Rou,q, VIwbh.d de. evge,nnhsen to.n VIessai,
Salmón měl syna Boaze z Rachaby, Boaz Obéda z Rút, Obéd Isaje - 5 slov

Matouš 1:6

VIessai. de. evge,nnhsen to.n Daui.d to.n basile,aÅ Daui.d de. evge,nnhsen to.n Solomw/na evk th/j tou Ouvri,ou,,
Šalomoun Roboáma, Roboám Abiu, Abia Asafa, - 4 slova

Matouš 1:7

Solomw.n de. evge,nnhsen to.n ~Roboa,m, ~Roboa.m de. evge,nnhsen to.n VAbia, VAbia. de. evge,nnhsen to.n VAsa,f,
Šalomoun Roboáma, Roboám Abiu, Abia Asafa, - 3 slova

Matouš 1:8

VAsa.f de. evge,nnhsen to.n VIwsafa,t, VIwsafa.t de. evge,nnhsen to.n VIwra,m, VIwra.m de. evge,nnhsen to.n VOzi,an,
Asaf Jóšafata, Jóšafat Jórama, Jóram Uziáše. - 3 slova

Matouš 1:9

VOzi,aj de. evge,nnhsen to.n VIwaqa,m, VIwaqa.m de. evge,nnhsen to.n VAca,z, VAca.z de. evge,nnhsen to.n ~Ezeki,an,
Uziáš měl syna Jótama, Jótam Achaza, Achaz Ezechiáše, - 3 slova

Matouš 1:10

~Ezeki,aj de. evge,nnhsen to.n Manassh,Manassh/j de. evge,nnhsen to.n VAmw,j, VAmw.j de. evge,nnhsen to.n VIwsi,an,
Ezechiáš Manase, Manase měl syna Amose Amos Joziáše, - 3 slova

Matouš 1:11

VIwsi,aj de. evge,nnhsen to.n VIeconi,an kai. tou.j avdelfou.j auvtou/ evpi th/j metoikesi,aj Babulw/nojÅ
Joziáš Jechoniáše a jeho bratry za babylónského zajetí. - 4 slova

Matouš 1:12

Meta de. th.n metoikesi,an Babulw/noj VIeconi,aj evge,nnhsen to.n Salaqih,l, Salaqih.l de. evge,nnhsen to.n Zorobabe,l,
Po babylónském zajetí Jechoniáš měl syna Salatiela, Salatiel Zorobabela, - 3 slova

Matouš 1:13

Zorobabe.l de. evge,nnhsen to.n VAbiou,d, VAbiou.d de. evge,nnhsen to.n VEliaki,m, VEliaki.m de. evge,nnhsen to.n VAzw,r,
Zorobabel Abiuda, Abiud Eljakima, Eljakim Azóra - 3 slova

Matouš 1:14

VAzw.r de. evge,nnhsen to.n Sadw,k, Sadw.k de. evge,nnhsen to.n VAci,m, VAci.m de. evge,nnhsen to.n VEliou,d,
Azór Sádoka, Sádok Achima. Achim měl syna Eliuda, - 3 slova

Matouš 1:15

VEliou.d de. evge,nnhsen to.n VElea,zar, VElea,zar de. evge,nnhsen to.n Matqa,n, Matqa.n de. evge,nnhsen to.n VIakw,b(
Eliud Eleazara, Eleazar Mattana, Mattan Jákoba, - 2 slova

Matouš 1:16

VIakw.b de. evge,nnhsen to.n VIwsh.f to.n a;ndra Mari,aj, evx h-j evgennh,qh VIhsou/j o` lego,menoj cristo,jÅ
Jákob pak měl syna Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš řečený Kristus. - 6 slov

Matouš 1:17

Pa/sai ou=n ai geneai. avpo VAbraa.m e[wj Daui.d geneai dekate,ssarej, kai. avpo. Daui.d e[wj th/j metoikesi,aj Babulw/noj geneai. dekate,ssarej( kai. avpo. th/j metoikesi,aj Babulw/noj e[wj tou/ Cristou/ geneai. dekate,ssarejÅ
Všech pokolení od Abrahama do Davida bylo tedy čtrnáct, od Davida po babylónské zajetí čtrnáct a od babylónského zajetí až po Krista čtrnáct. - 6 slov

Celkem tedy 72 slovníkových výrazů.

Prvních 17 veršů v Matoušově evangeliu tvoří samo o sobě přirozené a logické rozdělení, protože jednají o zvláštním předmětu – rodokmenu Ježíše Krista. V těchto prvních 17-ti verších je 72 slovníkových výrazů. První počet 7 je pozoruhodným způsobem ukryt mezi těmito 72 řeckými slovy. Zde je třeba také připojit vysvětlení, že když používám spojení slovníkový výraz, rozumí se tím, že když se v téže větě nějaké slovo vyskytuje několikrát, počítá se pouze jednou. Např. „a” je slovníkový výraz, ale může se v jednom oddíle opakovat častěji. Někdo může mít zásobu 550-ti slov. S těmito 550-ti slovy může napsat pojednání o 4000 slovech. Některá z těchto slov jako: - „a” - „potom”- „prostřednictvím” atd. se mohou užívat vždy znovu. Z toho co bylo řečeno vyplývá, že součet slov se nerovná vždy počtu slovníkových výrazů, které přicházejí do počtu, abychom stanovili číselné skupiny. Ve shora uvedených 72 řeckých slovníkových výrazů, prvních 17 veršů u Matouše nacházíme následující číselné skupiny.

Skupina 1.

Je překvapující vidět, že souhrnná číselná hodnota těchto 72 slov je rovněž číslo dělitelné beze zbytku 7. Číselná hodnota je: 42 364 = 6 052x7
Počet sedmi je v této číselné skupině zvláštním způsobem ukryt pod textem a může se zjistit pouze opět přesným zkoumáním. Je třeba si povšimnout, že to není číslo 42 363, nebo 42 365, o které se jedná ve výsledku, nýbrž přesně 42 364. Žádné z obou ostatních čísel se nedá beze zbytku dělit 7. Kdyby v těchto 17-ti verších bylo jediné řecké písmeno nahrazeno jiným, tak by to dávalo jiný součet písmen.

Skupina 2.

72 řeckých slovníkových výrazů v prvních 17-ti verších u Matouše v 1. kapitole se vyskytuje v 90-ti tvarech.. Řecká slova se mohou psát v různých tvarech a dávají potom nějaký pozměněný smysl původního slova. Např. slovo Jesus – Ježíš se někdy píše Jesu, potom znamená Ježíše. Obě slova jsou různými tvary slova Ježíš. Již zmíněných 72 slovníkových výrazů se vyskytuje v 90-ti tvarech. Přitom je úžasné, že číselná hodnota těchto 90-ti to forem je právě číslo dělitelné opět 7. Číselná hodnota těchto tvarů je celkem přesně 54 075 = 7 725x7.
Tyto zvláštní skupiny sedmiček se objevují jako číselné hodnoty pod povrchem biblických oddílů. Číslo 7 je všelijakým pozoruhodným způsobem skryto pod textem.

Skupina 3.

Z těchto 72 řeckých slovníkových výrazů v textu prvních 17-ti veršů u Matouše 1. kapitoly, je počet podstatných jmen přesně: 56 = 8x7

Skupina 4.

Často se vyskytuje ve zmíněném oddíle řecký člen, a sice přesně: 56 = 8x7

Skupina 5.

Počet různých tvarů tohoto členu je potom přesně: 7
Těchto prvních 17 veršů řeckého Nového Zákona se skládá ze dvou hlavních částí. Verše 1-11 a verše 12-17. Každá část obsahuje nápadné číselné skupiny ve struktuře textu. V následujícím textu je několik příkladů těchto skutečností v „sedmičkách,” které jsou skryty pod textem hlavní části ve verších 1-11.

Skupina 6.

Počet řeckých slovníkových výrazů, které nalézáme v prvních jedenácti verších není 48, nebo 50, nýbrž přesně: 49 = 7x7

Skupina 7.

Z těchto 49 slov začíná samohláskou přesně: 28 = 4x7
a souhláskou přesně: 21 = 3x7

Skupina 8.

Počet písmen v těchto 49-ti slovech je přesně: 266 = 38x7

Skupina 9.

pod těmito 266 písmeny slovníkových výrazů je přesný počet samohlásek: 140 = 20x7

Skupina 10.

Z těchto 49-ti řeckých slovníkových výrazů prvních 11-ti veršů je počet těchto slov, které se vyskytují více než jednou přesně: 35 = 5x7
Počet slov, které se vyskytují pouze jednou je přesně: 14 = 2x7

Skupina 11.

Počet 49-ti řeckých slovníkových výrazů, které se vyskytují pouze v jednom tvaru je přesně: 42 = 6x7
Počet slovníkových výrazů, které se vyskytují více jak v jednom tvaru je: 7

Skupina 12.

Ze 49-ti řeckých slovníkových výrazů je počet podstatných jmen: 42 = 6x7
Počet slov, které nejsou podstatnými jmény je: 7

Skupina 13.

Ze 42 podstatných jmen v prvních 11-ti verších je počet vlastních jmen přesně: 35 = 5x7
Počet druhových jmen je: 7

Skupina 14.

Počet řeckých písmen v těchto 7 druhových jmen je: 49 = 7x7
Je překvapující, že v těchto sedmi druhových jménech samých, shledáváme více jak 20 číselných skupin.

Skupina 15.

35 vlastních jmen (viz skupina 13) se vyskytuje: 63 = 9x7

Skupina 16.

Z těchto 35-ti vlastních jmen v prvních 11-ti verších u Matouše je počet Kristových předků: 28 = 4x7
Počet vlastních jmen je přesně: 7

Skupina 17.

28 mužských jmen se objevuje přesně: 56 = 8x7

Skupina 18.

V těchto 11-ti verších je jmenovitě zmínka o třech ženách: Tamar, Raab, Ruth. Počet řeckých písmen těchto tří jmen je přesně: 14 = 2x7

Skupina 19.

Uvádí se pouze jedno město, a to Babylon. Počet řeckých písmen tohoto slova je: 7

Řekli jsme si, že prvních 17 veršů v řeckém Novém Zákoně se skládá ze dvou hlavních oddílů. Veršů 1-11 a veršů 12-17. Tyto zde uvedené příklady představují pouze několik z překvapujících číselných sekvencí a skupin, které jsou skryty pod vrchním textem prvních 11-ti veršů. Struktura tohoto oddílu je v pravém slova smyslu protkaná počtem sedmi.
Druhý oddíl verše 12-17 rovněž obsahuje vlastní hluboká číselná tajemství, avšak není nutné uvádět ještě další příklady, protože by badatel byl „přesycen” informacemi a předkládaný materiál by se stal „nezáživným.”
Dříve než půjdeme dál, abychom si předložili další sedmičkové skupiny, které matematicky a vědecky dokazují mimozemskou inspiraci této knihy zvanou bible, předložím ještě další příklady z řeckého textu jiných míst Nového Zákona.

MAT. 1:18-25 – Vyprávění o Kristově narození

Skupina 1.

Počet řeckých slov v tomto oddíle je: 161 = 23x7

Skupina 2.

Číselná hodnota těchto 161 je: 93 394 = 13 342x7

Skupina 3.

Počet řeckých slovníkových výrazů v tomto oddíle je: 77 = 11x7

Skupina 4.

Číselná hodnota těchto 77 slovníkových výrazů je číslo, které se dá beze zbytku dělit 7: 51 427 = 7 321x7

Skupina 5.

6 řeckých slov, které najdeme v tomto oddíle, jinak nikde jinde v knize Matoušově, má číselnou hodnotu: 5 005 = 715x7

Skupina 6.

Počet písmen v těchto 6-ti řeckých slovech je přesně: 56 = 8x7

Skupina 7.

Jediné slovo, které se v Novém Zákoně jinak nikde nevyskytuje, je řecké slovo „Emanuel.” Má přesnou číselnou hodnotu: 644 = 92x7

Skupina 8.

Počet různých tvarů, ve kterých se vyskytuje těchto 161 slov v tomto oddíle je: 105 = 15x7

Skupina 9.

Číselná hodnota 105-ti tvarů je přesně: 65 429 = 9347x7

Skupina 10.

Ze 105-ti tvarů připadá na slovesa: 35 = 5x7

Skupina 11.

Ze 105-ti tvarů připadá na vlastní jména: 7

Skupina 12.

Počet řeckých písmen v těchto sedmi vlastních jménech představuje: 42 = 6x7

Skupina 13.

Počet tvarů v tomto oddíle, které se však nikde jinde u Matouše nevyskytují, je: 14 = 2x7

Skupina 14.

Číselná hodnota těchto 14-ti tvarů je přesně: 8 715 = 1245x7

Skupina 15.

Ze 77-ti řeckých slovníkových výrazů je počet těch slov, která promluvil anděl k Josefovi přesně: 28 = 4x7

Skupina 16.

Číselná hodnota všech slov, která promluvil anděl je: 21 042 = 3006x7

Skupina 17.

Počet tvarů v této andělské řeči je: 35 = 5x7

Skupina 18.

Počet řeckých písmen v těchto 35-ti tvarech řeči anděla je: 168 = 24x7

Skupina 19.

Číselná hodnota těchto 35-ti tvarů andělské řeči je: 19 397 = 2771x7

Krátká řeč anděla nás tedy naplňuje úžasem, kolik číselných skupin a jaké kombinace sedmi nabízí. Objevuje se zcela odděleně od ostatního obsahu a přece tvoří část číselných skupin celého oddílu. Jsou do sebe natolik provázány a spleteny, že celý tento oddíl obsahuje pozoruhodné „sedmičkové” skupiny a kombinace. Těchto předložených 12 skupin sedmiček, představuje jen několik málo příkladů z mnoha podivuhodných číselných kombinací.


Sponzoring a dary

Sponsoring und Spenden

Sponsorship and donations

Programování © 2008–2015 MARF reklamní agentura & grafické studio, obsah © 2006–2015 Milan Latka, DUOTISK s.r.o.